TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

5.000 thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa

5.000 thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa

Đây là nội dung trong Báo cáo Tổng hợp của Chính phủ gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 10/10/2017.

Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bản Báo cáo số 415 về Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ., ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Theo bản báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thôn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, được thống nhất, đơn giản, minh bạch, tiếp cận phù hợp với thông lệ quốc tế (kết nối cơ chế một cửa ASEAN với 4 nước).

“Đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính về điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu, giảm chi phí cho doanh nghiệp” – bản báo cáo viết.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Trong hơn một năm qua, Tổ công tác đã tiến hành 36 cuộc kiểm tra. Trong đó 16 cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, thủ tướng Chính phủ giai và 20 cuộc kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua các buổi kiểm tra, nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách được tháo gỡ, nhiều nhiệm vụ quá hạn còn nợ động được khẩn trưởng thực hiện. Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được đôn đốc, thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách được tháo gỡ, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đưa các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lấy năm 2017 là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Tổ công tác đã kiểm tra các bộ quản lý chuyên ngành nhằm cắt giảm các thủ tục, chi phí còn gây tốn kém, phiền hà cho doanh nghiệp. Ngay sau cuộc kiểm tra, việc khắc phục những bất bập, hạn chế đã có chuyển biến tích cực như: Bộ Công Thương đã cắt giảm được 420 mặt hàng phải kiểm tra tại khâu thông quan và có phương án cắt giảm, đơn giản 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương; Bộ Y tế đã bắt đầu thực hiện quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm,...

Sau hơn một năm Tổ công tác được thành lập, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương có chuyến biến rõ nét, tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi Tổ công tác được thành lập. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, trong tổng số 15.360 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, có 8.670 nhiệm vụ đã được hoàn thành (đúng hạn 7.474, quá hạn 1.196); 6.690 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn 6.455, quá hạn 235, giảm 22,8% so với cùng kỳ).

Vào đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm cụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017 ngày 06 tháng 02 năm 2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và 09 Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Đến nay, thông qua hệ thống này, văn phòng Chính phủ đã chuyển đến các bộ, ngành, địa phương xử lý, trả lời phản ảnh kiến nghị cụ thể như sau:

+ 820 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Công Thông tin điện tử Chính phủ thuộc phạm vi xem xét, giải quyết. Văn phòng Chính phủ đã tiến hành phân loại, chuyển 460/820 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, còn lại 360 phản ánh, kiến nghị đang đề nghị người dân cung cấp, bổ sung thông tin để tiếp tục phân loại, chuyển xử lý. Các bộ, ngành địa phương đã xem xét, xử lý, trả lời được 249/460 phản ánh, kiến nghị, chiếm 45,86%) đang được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xem xét, xử lý, trả lời (tính từ ngày 04/3/2017 đến 10/10/2017).

+ 940 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thuộc phạm vi xem xét, giải quyết, trong đó đã giải quyết, trả lời 759/940 phản ánh, kiến nghị (chiếm 80,74%), còn lại 181/940 phản ánh, kiến nghị (chiếm 19,26%) các bộ, ngành, địa phương đang nghiên cứu, đề nghị doanh nghiệp cung cấp, bổ sung hồ sơ, tài tiệu còn thiếu để tổng hợp, nghiên cứu xử lý, trả lời (tính từ ngày 01/10/2016 đến 10/10/2017).

Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ công tác tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách và nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội.

DQ

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên