TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BXD: 25/4 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15%

15-04-2011 - 11:58 AM | Doanh nghiệp

BXD: 25/4 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15%

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 16/05/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: CTCP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng (BXD)

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2011

(1) Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/05/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng từ ngày 16/05/2011. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân.

(2) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II: 2011 - 2016

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/05/2011 (Ngày chính thức, Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng. Địa chỉ: Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và 05 năm (2006 - 2010);

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và 05 năm (2006 - 2010);

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng 05 năm (2011 - 2015);

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016);

+ Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

+ Tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

Lộc Anh

Theo VSD

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên