TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OGC: 28/3 ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

19-03-2014 - 17:11 PM | Doanh nghiệp

OGC: 28/3 ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tại ĐHCĐ lần này, OGC sẽ thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013 và dự toán năm 2014;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới;

+ Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;

+ Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 - 2019;

+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Quỳnh Nga;

+ Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019;

+ Thông qua tờ trình bổ sung các ngành, nghề kinh doanh;

+ Thông qua tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ;

+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên