TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PRC: 8/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

26-02-2013 - 18:00 PM | Doanh nghiệp

PRC: 8/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện: 15/04/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Portserco (PRC)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/3/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2013

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/03/2013.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012;

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013;

+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Các tờ trình về việc thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013, phân phối lợi nhuận năm 2012.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Portserco.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên