TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TCM: Kiếm toán chưa thống nhất tăng thời gian khấu hao chuyển lỗ thành lãi

22-04-2009 - 09:01 AM | Doanh nghiệp

TCM: Kiếm toán chưa thống nhất tăng thời gian khấu hao chuyển lỗ thành lãi

Phía kiếm toán chưa thống nhất với TCM về việc tăng thời gian khấu hao kéo chi phí giảm, chuyển lỗ 17,9 tỷ đồng thành lãi 2,9 tỷ đồng.

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM) công bố ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.

Vấn đề chưa thống nhất giữu TCM và công ty kiểm toán là: cuối năm công ty mẹ - CTCP Dệt may – đầu tư-  thương mại Thành Công đã tăng thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình chủ yếu là máy móc, thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc từ 1,5 lần đến 2 lần so với năm 2007. 

Theo phía kiếm toán việc thay đổi này làm giảm 24,77 tỷ đồng chi phí trong năm.

Việc này sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ" trên Báo cáo kết quả kinh doanh và chỉ tiêu “ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán. 

Nếu không thay đổi phương pháp khấu hao thì kết quả kinh doanh của công ty sẽ chuyển từ lãi thành lỗ. 
 
Ngoài ra trong quá trình kiểm toán, phía kiếm toán còn bị giới hạn về phạm vi kiểm toán khi chưa thu thập được các Báo cáo tài chính của các đơn vị được TCM đầu tư, để làm cơ sở cho việc lập dự phòng.

Kết quả kinh doanh khi áp dụng và không áp dụng phương pháp khấu hao mới

Chỉ tiêu

Kết quả khi áp dụng tăng thời gian khấu hao

Kết quả nếu không  tăng thời gian khấu hao

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

6,83

-17,9

LNST cổ đông công ty mẹ

2,89

- 21,79

EPS

142

 - 1.067 đồng/CP

Ảnh hưởng trên Bảng cân đối kế toán

Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình

550,5

574,97

Giá trị hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2,4

2,71

Lợi nhuận chưa phân phối

-0,454

- 24,8

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn

1.307,86

1.283

 
Thay phương pháp khấu hao để giảm chi phí ước tính, hạ giá thành
 
Theo báo cáo Hôi đồng quản trị và Ban giám đốc công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, sẽ trình đại hội cổ đông vào ngày 25/4/2009.

Năm 2008,  chi phí lãi vay Công ty tăng lên trên 200% và hàng lọat giá cả nguyên vật liệu đầu vào gia tăng do lạm phát nhưng đầu ra của ngành Dệt may nói chung và đối với Công ty nói riêng không thể tăng giá tương ứng.

Trước tình hình đó, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã quyết định giảm chi phí ước tính khi tính tóan giá cả chào khách nhằm ổn định khách hàng. 

Theo đó, công ty thực hiện khấu hao tài sản cố định năm 2008 với thời gian khấu hao tối đa vận dụng theo khung thời gian khấu hao tại quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

 

Theo chuẩn mực và chế độ kiểm toán hiện hành, khi lập BCTC các doanh nghiệp phải tuân theo nguyên tắc nhất quán

Theo nguyên tắc này thì việc trình bày và phân loại, tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phải nhất quán từ năm tài chính này sang năm tài chính khác và ở các loại báo cáo tài chính khác nhau.

Nguyên tắc này bao hàm ý nghĩa: một phương pháp kế toán một khi đã được chấp nhận thì không nên thay đổi theo từng thời kỳ.

 
 
 P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên