TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Eximbank sẽ trích lãi hằng năm để khắc phục khoản lỗ từ Eximland

07-04-2017 - 21:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Eximbank sẽ trích lãi hằng năm để khắc phục khoản lỗ từ Eximland

Eximbank dự kiến sẽ thu hồi các quỹ đã trích lập, dùng lợi nhuận hằng năm để bù số lỗ gay ra từ khoản này… để khắc phục số tiền gây ra từ Eximland.

Theo kết luận Thanh tra số 34 (năm 2015) của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2010 – 2013, thông qua việc bán các bất động sản cho Eximland, Eximbank đã ghi nhận thu nhập (không phải từ hoạt động kinh doanh) tổng cộng trên 1.116 tỷ đồng.

Năm 2014, Eximbank đã tự khắc phục được 284 tỷ đồng, còn 831 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. Khoản thu nhập này được sử dụng như sau:

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 207,92 tỷ đồng.

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính theo luật định 91,55 tỷ đồng.

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 45,54 tỷ đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông 486,82 tỷ đồng.

Các khoản chi phí liên quan để thực hiện giao dịch này (thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ…) 116, 74 tỷ đồng.

Tổng cộng các khoản liên quan đến vấn đề này là 948,57 tỷ đồng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận “Eximbank bán các bất động sản và đưa khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và giá bán vào thu nhập là chưa đúng quy định và Thanh tra yêu cầu Hội đồng quản trị phải xin ý kiến đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án khắc phục”.

Eximbank đã xử lý trên cơ sở kết luận Thanh tra và khuyến nghị của kiểm toán độc lập như sau:

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, phương án do Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ trước đưa ra chưa được thông qua. Do vậy, hội đồng quản trị mới thực hiện hạch toán hồi tố đúng theo nguyên tắc kế toán.

Theo đó, ngoài số đã được khắc phục đến ngày 31/12/2014, Eximbank đã hạch toán điều chỉnh hồi tố giảm lợi nhuận tại ngày 31/12/2014 là 948, 57 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này đã được công ty kiểm toán độc lập KPMG xác nhận là phù hợp và được áp dụng một cách hợp lý.

Thực hiện việc thu hồi các quỹ đã trích và đề nghị khấu trừ để thu hồi đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp đối với khoản tiền 345 tỷ đồng.

Bù đắp lợi nhuận giữ lại đến ngày 31/12/2014 (sau khi trích lập quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2014) là 99 tỷ đồng.

Số lỗ lũy kế còn lại 504,56 tỷ đồng sẽ được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hằng năm sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Eximbank.

Theo Hoàng Anh

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên