TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

7 nhiệm vụ của Vụ Pháp chế UBCK trong năm 2014

7 nhiệm vụ của Vụ Pháp chế UBCK trong năm 2014

Vụ Pháp chế UBCK có nhiệm vụ tham mưu liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK.

Năm 2013, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mặc dù diễn biến khả quan hơn so với năm 2012 nhưng vẫn còn nhiều thách thức với nhiều vấn đề cần tiếp tục được xử lý, tháo gỡ. Các biện pháp phát triển TTCK theo mục tiêu đã đề ra sẽ được quyết liệt triển khai thực hiện trong năm tới.

Nhận thức được vai trò của Vụ Pháp chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong năm 2013, Vụ Pháp chế đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị của Ủy ban tháo gỡ khó khăn cho công ty đại chúng (CtyĐC), tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán, đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Có thể điểm lại các hoạt động nổi bật của Vụ Pháp chế trong năm 2013 trong việc tham mưu pháp lý cho Chủ tịch UBCKNN thực hiện việc quản lý Nhà nước về chứng khoán và TTCK như sau:

Đối với hoạt động phát hành chứng khoán: song song với việc soát xét, thẩm định hồ sơ, Vụ Pháp chế đã kết hợp xem xét và tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban kịp thời chấn chỉnh công tác quản trị doanh nghiệp của tổ chức phát hành theo quy định tại Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/201

Đối với công tác thẩm định hồ sơ đăng ký kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014: 2 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

Vụ Pháp chế đã tham gia xem xét điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập (KTĐL), Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KTĐL, Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Theo đó, điều kiện chấp thuận đăng ký kiểm toán được nâng lên so với trước (như điều kiện về vốn, kinh doanh đối với tổ chức kiểm toán và giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán đối với kiểm toán viên,...), đáp ứng yêu cầu chất lượng báo cáo kiểm toán. Đây là nhân tố quan trọng giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá đúng về tổ chức phát hành.

Đối với việc xử lý, tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán: Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong việc cương quyết xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp không đủ điều kiện hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động của các thành viên thị trường; tham mưu, giúp Lãnh đạo Ủy ban thực hiện các biện pháp yêu cầu tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động, mở thủ tục thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; tham gia hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện hợp nhất tổ chức kinh doanh chứng khoán và đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thành lập Quỹ mở.

Trong công tác thẩm định hồ sơ và cho ý kiến về mặt pháp lý, Vụ Pháp chế luôn có ý kiến, quan điểm rõ ràng, bảo đảm chất lượng, hoàn thành hồ sơ đúng thời gian theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ tham mưu liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK, Vụ Pháp chế còn thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính tác nghiệp, chuyên sâu của tổ chức Pháp chế được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (Nghị định 55/CP) của Chính phủ ban hành ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế như: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,...

Mặc dù có nhiều biến động về nhân sự trong năm 2013 cũng như khối lượng công việc lớn hơn với yêu cầu chất lượng ngày càng cao, tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ đơn vị, Vụ Pháp chế UBCKNN đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ. Theo đó, công tác pháp chế năm 2013 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, thể hiện cụ thể trên các mặt sau:

Một là chủ trì, phối hợp với các đơn vị của UBCKNN hoàn thành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Hai là chủ trì và trực tiếp tham gia góp ý hơn 50 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), quy chế, quy trình, trong đó có gần 40 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán; góp ý các dự thảo các biện pháp bảo lưu trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nội dung Biên bản ghi nhớ của chương trình FSAP… theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chứng khoán và TTCK; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa, hợp nhất văn bản QPPL: trong năm 2013, công tác này được Vụ Pháp chế chú trọng và thực hiện tốt. Trong đó, công tác hợp nhất văn bản QPPL hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBCKNN hoàn thành rà soát 22 thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng khoán. Với đề xuất cải tiến quy trình rà soát khoa học nhằm giúp tiết giảm thời gian, nhân lực, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính so với trước, kết quả là công tác rà soát thủ tục hành chính đã được Vụ Pháp chế hoàn thành vượt tiến độ, kế hoạch đề ra với chất lượng cao.

Về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (gọi tắt là ISO): Với nhiệm vụ là Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của UBCKNN, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với đơn vị sửa đổi Mục tiêu, chính sách và Sổ tay chất lượng; ban hành mới 35 quy trình (trong đó có 03 quy trình chung và 32 quy trình tác nghiệp) và cải tiến 27 quy trình. Công tác này được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế còn tham gia nhiều các công việc khác do Lãnh đạo Ủy ban giao phó.

Đặc biệt, trong năm 2013, Vụ Pháp chế đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Trong xử lý công việc, Vụ Pháp chế đã có những sáng kiến, cải tiến được áp dụng, giúp giảm thời gian giải quyết công việc và đảm bảo sự chuẩn xác cao trong phối hợp giữa các đơn vị.

Kết quả trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong năm 2013, Vụ Pháp chế được giao khối lượng công việc rất lớn, trong đó có không ít các nghiệp vụ mới phải triển khai và có nội dung phức tạp, trong khi số lượng cán bộ thiếu hụt, khuyết lãnh đạo cấp vụ. Tuy nhiên, 100% công việc của Vụ Pháp chế đều được hoàn thành, đạt chất lượng tốt, trong đó có không ít công việc hoàn thành trước thời hạn.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Vụ Pháp chế UBCKNN trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã góp phần đáng kể trong quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK. Dự kiến trong năm 2014, bên cạnh công tác thường xuyên, Vụ Pháp chế sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục làm đầu mối của UBCKNN tham gia góp ý các dự án luật có liên quan tới hoạt động chứng khoán và TTCK.

Hai là, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính do Vụ Pháp chế UBCKNN soạn thảo, xây dựng.

Ba là, đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ phát hành, kiểm toán, và các hồ sơ hoạt động kinh doanh, hoạt động quỹ... Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong việc cho ý kiến về mặt pháp lý đối với các trường hợp được yêu cầu.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo UBCKNN xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban, chủ động nghiên cứu, trau dồi và cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành; tham mưu cho Lãnh đạo UBCKNN tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và TTCK) và Kế hoạch kiểm tra văn bản; tham gia hướng dẫn, trả lời tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến chứng khoán.

Năm là, triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo quy định tại Nghị định số 55/CP trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Sáu là, tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBCKNN theo kế hoạch đã đề ra.

Bẩy là, triển khai thực hiện công tác kiểm soát về thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc UBCKNN để đảm bảo thủ tục hành chính được ban hành có căn cứ pháp luật, đơn giản, thuận tiện, dễ thực hiện.

phuongmai

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên