TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ACB chia cổ tức 55% và thưởng theo tỷ lệ nào ?

ACB chia cổ tức 55% và thưởng theo tỷ lệ nào ?

UBCK đã có ý kiến về việc phát hành CP để trả cổ tức và thưởng CP cho CBCNV của NH Á Châu ACB.

Ngày 14/8/2008, UBCKNN ban hành công văn số 1649/UBCK-QLPH về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho CBCNV của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
 
UBCK cho biết: theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu phải được ĐHCĐ thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác định của kiểm toán.

UBCK nêu: việc ACB trích từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để trả cổ tức là chưa đúng quy định về mặt hình thức. Theo Thông tư 18, Quỹ này chỉ được thực hiện để phát hành cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên, xét về bản chất, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích từ lợi nhuận sau thuế và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong khi đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ ACB ngày 22/3 đã được ông Trần Mộng Hùng, chủ tịch HĐQT ACB ký thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 lên 6.355.812.780.000 đồng, trong đó:

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008:
 

Vốn điều lệ hiện nay:

2.630.059.960.000 đồng

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ,

1.471.532.980.000 đồng

Trong đó:

 

55% cổ tức được trả bằng cổ phiếu

1.446.532.980.000 đồng

Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Ngân hàng

25.000.000.000 đồng

Chuyển đổi trái phiếu phát hành đợt 1

550.023.000.000 đồng

Thặng dư vốn

1.704.196.840.000 đồng

 
Theo ACB, hiện ngân hàng đang tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho CBCNV của ngân hàng theo hướng dẫn của UBCKNN cũng như tiến hành các thủ tục tăng vốn, phát hành và lưu ký chứng khoán khác.
 
Về vốn điều lệ, theo thông báo mới nhất từ ACB, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tại Công văn số 1400/NHNN-HCM 02 ngày 13/8/2008, chấp thuận cho ACB được thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ trái phiếu chuyển đổi số tiền 550 tỷ đồng (Năm trăm năm mươi tỷ không trăm hai mươi ba triệu đồng).

Trước đó, vào ngày 25/6/2008, tại Công văn số 1035/NHNN-HCM 02, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ACB được thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ số tiền 1471tỷ đồng và từ  thặng dư vốn cổ phần năm 2007 số tiền 1.704 tỷ đồng

Như vậy, đến nay Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ACB tăng vốn theo phương án đã trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:  

Vốn điều lệ hiện tại:

2.630.059.960.000 đồng

Vốn điều lệ tăng thêm:

3.725.752.820.000 đồng

Trong đó:

 

  - Tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:

1.471.532.980.000 đồng

  - Tăng từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt

550.023.000.000 đồng

  - Tăng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2007:

1.704.196.840.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi tăng:

6.355.812.780.000 đồng

 

 Vũ Minh

tuyetminh

Trở lên trên