TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dồn dập phát hành cổ phiếu

Dồn dập phát hành cổ phiếu

Gần đây hàng loạt công ty niêm yết công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu (CP) để chia cổ tức, thưởng cho nhà đầu tư (NĐT) hoặc nhằm huy động thêm vốn. Sắp tới, lại có thêm hàng loạt các đợt đấu giá phát hành CP lần đầu (IPO)...

T phát hành CP th ưở ng...

 

Tr ướ c khi chào sàn vào ngày 15.11, T p đ oàn Hòa Phát (HPG) đ ã công b k ế ho ch chia th ưở ng cho c đ ô ng theo t l 10:4. C th khi đế n th i đ i m ch t danh sách, c đ ô ng s h u 10 CP HPG s đượ c th ưở ng 4 CP mà không ph i tr thêm b t k chi phí nào. Hi n có 132 tri u CP HPG niêm y ế t và sau đợ t th ưở ng này, s có thêm 52,8 tri u CP HPG n a lên sàn. T ươ ng t , Công ty c ph n (CTCP) ch ng khoán Sài Gòn (SSI) c ũ ng công b s có 3 đợ t phát hành thêm CP, trong đ ó đợ t m t s th ưở ng b ng CP cho c đ ô ng theo t l 2:1 ngay trong tháng 12 t i. SSI c ũ ng s chuy n đổ i h ơ n 1,6 tri u trái phi ế u thàn h h ơ n 16,6 tri u CP ph thông. T ng c ng ch sau đợ t m t phát hành thêm này, s có thêm kho ng 56,4 tri u CP SSI đượ c đư a vào l ư u hành, nâng t ng kh i l ượ ng CP c a công ty này tr ên th tr ườ ng ch ng khoán là h ơ n 136 tri u CP. CTCP Hóa An (DHA) c ũ ng phát hàn h thêm 3,4 tri u CP, nâng t ng s CP DHA trên th tr ườ ng lên kho ng 10 tri u CP. C đ ô ng s đượ c nh n th ưở ng theo t l 10:3 (s h u 10 CP DHA s đượ c th ưở ng thêm 3 CP m i)...

 

Theo chuyên gia ch ng khoán Lê Đạ t Chí (tr ườ ng Đạ i h c Kinh t ế TP.HCM), th tr ườ ng ch ng khoán các n ướ c khác th ườ ng không có chuy n các doanh nghi p phát hành CP th ưở ng. T t y ế u thu nh p trên m i CP sau đợ t phát hành này s b gi m đ i và giá CP trên th tr ườ ng ph i gi m xu ng hay nói cách khác, vi c p hát hành CP th ưở ng s làm loãng giá CP, tính n đị nh c a CP này không còn cao. “D ườ ng nh ư trong th i gian qua, đ â y là công c c ơ b n để nhi u doanh nghi p s d ng nh m kích giá CP trên th tr ườ ng. Trên th c t ế nhi u CP đ ã t ă ng giá liên t c tr ướ c thông tin phát hành thêm CP để chia c t c hay th ưở ng và đ â y là đ i u k l nh t mà tôi t ng th y”, ông Lê Đạ t Chí nói.

 

... đế n chào bán, chia c t c

 

CTCP khoáng s n Bình Đị nh (BMC) s ch t danh sách c đ ô ng vào cu i tháng 11 để bán thêm CP cho c đ ô ng theo t l 2: 1 v i giá 20.000 đồ ng/CP. H i đồ ng qu n tr CTCP th ươ ng m i xu t nh p kh u Th Đứ c c ũ ng v a th ng nh t s phát hành thêm CP t ươ ng ng 50 t đồ ng m nh giá (t ă ng lên g p đ ô i so v i th i đ i m hi n nay). Trong đ ó tr c t c n ă m 2007 là 10% cho c đ ô ng b ng CP. Ngoài vi c th ưở ng b ng CP, DHA còn chào bán cho c đ ô ng theo t l 10:2 v i giá 40.000 đồ ng/CP. CTCP xi m ă ng B m S ơ n (BCC) c ũ ng phát hành thêm 10 tri u CP, trong đ ó bán cho c đ ô ng theo t l 20:1 v i giá 20.000 đồ ng/CP và chào bán r ng rãi ra công chúng v i giá kh i đ i m 35.000 đồ ng/CP. Sau đợ t phát hành này, s CP l ư u hành trên th tr ườ ng c a BCC t 90 tri u CP hi n nay s t ă ng lên 100 tri u CP... Đ ó là ch ư a k hàng lo t ngân hàng, CTCP trên th tr ườ ng OTC c ũ ng đ ang phát hành thêm CP, hàng lo t cu c IPO c ũ ng s liên t c di n ra t i S Giao d ch ch ng khoán TP.HCM và Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Hà N i.

 

Chuyên gia Lê Đạ t Chí phân tích, b n thân vi c doanh nghi p (DN) phát hành thêm CP để th ưở ng hay chia c t c không làm t ă ng giá tr c a DN, không làm thay đổ i v n ch s h u cho DN. M t khi DN phát hành thêm CP thì ph i có d án đầ u t ư và c n tính toán k ngu n v n s d ng, trong đ ó bao nhiêu là v n huy độ ng t N Đ T, bao nhiêu là v n vay... C ũ ng theo ông Lê Đạ t Ch í, để h n ch ế vi c DN phát hành CP tràn lan nh ư m t công c kích giá, c ơ quan qu n lý nhà n ướ c ph i có quy đị nh ch t ch h ơ n. Ông Nguy n Ng c T ươ i - T ng giám đố c Công ty ch ng khoán Đ à N ng - nh n đị nh tình hình nói trên ph n nào nh h ưở ng đế n kh i l ượ ng giao d ch trên sàn t nay đế n cu i n ă m. M t s chuyên gia ch ng khoán khác cho r ng, m c dù c u trên th tr ườ ng đượ c d báo c ũ ng t ă ng m nh nh ư ng l ượ ng cung quá nhi u c ũ ng s khi ế n cho N Đ T ph n nào b “b i th c”, nh ng đợ t IPO r t có th s không đạ t hi u q u nh ư DN mong mu n.
Theo Mai Phương
Thanhnien

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên