TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 13/8

Tin vắn chứng khoán ngày 13/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 13/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* T ngày 13/8/2009 - 31/12/2009, Tng công ty Lương thc min Nam do ông Đặng K Trung - thành viên Ban kim soát Tng công ty C phn Bo Minh (mã BMI-HOSE) làm đại din - đăng ký bán 1.978.480 c phiếu BMI, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm thu hi vn đầu tư.

 

* T ngày 13/8/2009 - 11/9/2009, bà Nguyn Th Kiu Loan - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Tp đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đăng ký bán 4.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 4.000 c phiếu, nhm chi tiêu gia đình.

 

* Ngày 18/8/2009 là ngày giao dch chính thc 81,3 triu c phiếu ca Công ty C phn Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) vi tng giá tr chng khoán niêm yết là 813 t đồng; giá tham chiếu trong ngày giao dch đầu tiên là 36.000 đồng/c phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dch đầu tiên là +/- 20 % so vi giá tham chiếu.

 

* T ngày 13/8/2009 - 12/11/2009, ông Nguyn Đip Tùng - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn FPT (mã FPT-HOSE) d kiến bán 417.600 c phiếu, s c phiếu d kiến nm gi còn 1.385.663 c phiếu, nhm phc v nhu cu tài chính cá nhân.

 

* T ngày 14/8/2009 - 14/11/2009, bà Đặng Th Hương - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Dược phm Cu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 8.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 8.464 c phiếu, chiếm 0,09% vn điu l, nhm tiêu dùng cá nhân.

 

* Ngày 4/8/2009, JF Vietnam Opprtunities Fund, cổ đông lớn của Công ty C phn Bao bì Nha Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã mua 40.000 cổ phiếu, nâng số̉ phiếu s nắm giữ lên 778.268 cổ phiếu, chiếm 5,19% vn điu l.

 

* T ngày 12/8/2009 - 12/10/2009, Phm Văn Bách, con ông Phm Văn Vinh - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Vn ti xăng du Vipco (mã VIP-HOSE) đăng ký bán 5.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm cân đối tài chính cá nhân.

 

* T ngày 13/8/2009 - 13/11/2009, bà ông Đinh Thị Xuân Tình, v ông Nguyễn Thanh Tịnh - thành viên Hi đồng Qun tr, Phó tng giám đốc Công ty C phn Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký bán 70.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm cân đối tài chính gia đình.

 

* Công ty C phn Xây dng Sông Hng (mã ICG-HNX) thông báo ông Nguyn Tun Anh - Phó tng giám đốc, y viên Hi đồng qun tr - thôi gi chc v Phó tng giám đốc Công ty C phn Xây dng Sông Hng và chuyn công tác đến Tng công ty Tài chính C phn Du khí Vit Nam k t ngày 6/8/2009.

 

* Kết thúc ngày 6/8/2009, Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam, c đông ln ca Công ty C phn Sách giáo dc ti thành ph Đà Nng (mã DAE-HNX) đã bán 50.000 c phiếu, s c phiếu DAE d kiến nm gi còn 577.761 c phiếu, chiếm 38,5% vn điu l.

 

* Hi đồng Qun tr Công ty C phn Tư vn đầu tư và Thiết kế du khí (mã PVE-HNX) va thông báo gii th văn phòng đại din ca công ty ti Hà Ni k t ngày 10/8/2009.

 

* Công ty C phn Lilama 45-3 (mã L43-HNX) thông báo b nhim ông Hoàng Vit - Phó tng giám đốc công ty gi chc Tng giám đốc công ty k t ngày 6/8/2009.

 

* Công ty C phn Đầu tư Xây dng Lương Tài (mã LUT-HNX) thông báo ông Trn Xuân Hoàng là người được y quyn công b thông tin ca công ty thay cho ông Đinh Ngc Sáu.

 

* T ngày 24/6/2009 - 22/7/2009, bà Đỗ Th Đềm, v ông Nguyn Hi Sơn - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đã bán 3.100 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 50 c phiếu, nhm s dng chi tiêu gia đình.

 

* T ngày 12/8/2009 - 11/9/2009, Công ty C phn Sông Đà 12, t chc có liên quan vi c đông ni b Công ty C phn Công nghip Thương mi Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 12.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 102.320 c phiếu, nhm cơ cu li danh mc đầu tư.

 

* T ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, bà Nguyn Th Ly, em ông Nguyn Văn Hùng - Ch tch Hi đồng Qun tr Công ty C phn Nha Tân Phú (mã TPP-HNX) đăng ký bán 23.600 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 35.000 c phiếu, nhm gii quyết vic riêng.

 

* T ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, ông Đinh Quang Tun - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Khoáng sn Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 3.800 c phiếu, nhưng không bán do đã có ngun tài chính phc v nhu cu cá nhân, s c phiếu nm gi là 7.750 c phiếu.

 

* Kết thúc ngày 5/8/2009, bà Nguyn Th Trà My, v ông Đoàn Ngc Cương - U viên Hi đồng Qun tr  Công ty C phn K ngh Khoáng sn Qung Nam (mã MIC-HNX) đã bán 25.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 6.120 c phiếu, nhm đáp ng nhu cu tài chính cá nhân.

 

* T ngày 30/6/2009 - 30/7/2009, bà Trn Th Loan, người có liên quan đến ông Trn Xuân Lưỡng - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, s c phiếu đang nm gi là 7.000 c phiếu.

 

* Hi đồng Qun tr ca Công ty C phn Kinh doanh khí hóa lng min Bc (mã PVG-HNX) công b chuyn nhượng phn vn đã góp ca Công ty C phn Kinh doanh khí hoá lng min Bc ti Công ty C phn Đầu tư Phát trin Gas Đô th (Gas City) sang cho Tng công ty Khí Vit Nam. Tng s c phn chuyn nhượng là 2.550.000 c phn, tương đương s tin là 25,5 t đồng. Tng công ty Khí Vit Nam được quyn kế tha các quyn li và nghĩa v ca PVG ti Gas City ngay sau khi hoàn tt vic chuyn tin.

 

* T ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, bà Trn Th Nga - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Khoáng sn Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 1.200 c phiếu nhưng không bán do đã có ngun tài chính phc v nhu cu cá nhân, s c phiếu đang nm gi là 2.575 c phiếu.

 

* T ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Nguyn Đình Thun - Kế toán trưởng Công ty C phn Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 60.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 16.000 c phiếu, nhm cơ cu li danh mc đầu tư tài chính.

 

* T ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, bà Trn Th Nga, v ông Nguyn Trí Dũng - Ch tch Hi đồng qun tr kiêm Tng giám đốc Công ty C phn Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 100.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 237.000 c phiếu, nhm gim t l nm gi.

 

* Ngày 10/8/2009, S Giao dch Chng khoán Hà Ni đã chp thun v nguyên tc cho Công ty C phn Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) được niêm yết b sung 600.000 c phiếu vi giá tr chng khoán niêm yết b sung theo mnh giá là 6.000.000.000 đồng.

 

*  T ngày 8/5/2009 - 22/7/2009, bà Nguyn Th Kim Xuân, c đông ln ca Tng công ty C phn Phát trin đô th Kinh Bc (mã KBC-HNX) đã mua 3.004.300 c phiếu; đã bán 1.098.000 c phiếu, nâng s c phiếu nm gi lên 16.814.575 c phiếu - tương đương 8,44% vn điu l, s c phiếu trên là s đã bao gm 4.969.425 c phiếu là c tc và c phiếu thưởng được phân b vào ngày 13/7/2009.

 

* T ngày 12/8/2009 - 10/9/2009,  Nguyn Ngc Huy, con ông Nguyn Ngc Vĩnh - y viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Xây dng s 3 (mã VC3-HOSE) đăng ký bán 5.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 95 c phiếu, nhm phc v nhu cu tài chính gia đình.

 

* T ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, Nguyn Ngc Hà, con ông Nguyn Ngc Vĩnh - y viên Hi đồng qun tr Công ty C phn Xây dng s 3 (mã VC3-HNX) đăng ký bán 7.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 5.091 c phiếu, nhm phc v nhu cu tài chính gia đình.

 

* T ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Chu Công Un - Giám đốc Công ty C phn Sách giáo dc ti Tp.Hà Ni (mã EBS-HNX) đăng ký bán 5.000 c phiếu, nhm đáp ng nhu cu tài chính cá nhân.

 

* Ngày 8/8/2009, ông Nguyn Văn So - Phó giám đốc, thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Sách và Thiết b Bình Thun (mã BST-HNX) đăng ký bán 9.000 c phiếu, nhưng không bán được do chưa m được tài khon lưu ký, s c phiếu nm gi còn 18.062 c phiếu.

 

*  Ngày 5/8/2009, ông Nguyn Vĩnh Thnh - thành viên Ban kim soát Công ty Công ty C phn Công nghip Thương mi Sông Đà (mã STP-HNX) đã bán 10.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 5.040 c phiếu.

 

* Công ty C phn Chng khoán Du khí (PVSC) thông báo b nhim ông Phm Quang Huy gi chc v Phó tng giám đốc công ty.

 

* Công ty C phn Chng khoán Du khí (PVSC) công b chuyn nhượng 19.125.000 c phn - tương đương 66,58% vn điu l PVSC cho Tng công ty Bo him Du khí, thành lp theo Giy phép thành lp và hot động s 42 GP/KDHB ngày 13/3/2007 ca B trưởng B Tài chính, nâng s c phn nm gi sau khi nhn chuyn nhượng 22.875.000 - tương đương 79,63% vn điu l ca PVSC.

 

* Công ty C phn Chng khoán Th Đô (CSC) thông báo thay đổi địa đim Chi nhánh Tp.HCM  - s 2B Phó Đức Chính, phường Nguyn Thái Bình, qun 1, Tp.HCM. Nghip v kinh doanh ca chi nhánh: môi gii chng khoán; tư vn đầu tư chng khoán. Hot động lưu ký chng khoán, chi nhánh được thc hin theo Giy chng nhn đăng ký hot động lưu ký chng khoán s 40/UBCK-GCN ngày 5/8/2009 ca Ch tch y ban Chng khoán Nhà nước.

 

 S Giao dch Chng khoán Hà Ni công nhn Công ty Chng khoán Vit Tín là thành viên H thng đăng ký giao dch ca S k t ngày 11/8/2009. Ngày giao dch đầu tiên trên H thng đăng ký giao dch ca Công ty Chng khoán Vit Tín là ngày 12/8/2009.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên