TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 20/8

Tin vắn chứng khoán ngày 20/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 20/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* T ngày 20/8/2009 - 20/11/2009, Ngân hàng Thương mi C phn Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank), do ông Tôn Tht Diên Khoa làm đại din - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Phát trin Nhà Th Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 200.000 c phiếu, nâng s c phiếu s nm gi lên 776.150 c phiếu, chiếm 3,07% vn điu l, nhm phc v chính sách đầu tư ca ngân hàng.

 

* Ngày 10/8/2009, bà Nguyn Th Tho Nguyên - Trưởng ban Kim soát và Pháp chế ca Công ty C phn Tp đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã bán 10.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 24.300 c phiếu, chiếm 0,012% vn điu l.

 

* Công ty C phn Bibica (mã BBC-HOSE) công b căn c ngh quyết đại hi đồng c đông thường niên năm 2009 vào ngày 28/3/2009 đã thông qua kế hoch đầu tư năm 2009, trong đó d án Bibica min Đông giai đọan 2, tng mc đầu tư 300 t đồng, đến nay d án đã, đang trin khai đến giai đọan cui vic xây dng nhà xưởng và chun b tiếp nhn thiết b sn xut đưa vào lp đạt, d kiến đưa vào hot động cui năm 2009. Ngun vn ca d án công ty s dng là 25% vn vay ưu đãi, 75% là vn t có ca công ty, đến nay công ty đã cân đối đủ ngun vn trên.

 

Các khon ngun vn phát hành c phiếu ca các đợt trước và thng dư vn đến nay, Bibica tp trung vào d án nêu trên, nên đến thi đim hin nay Hi đồng Qun tr Bibica chưa có kế hoch thông qua c đông v vic chia tách c phiếu.

 

* Trong vòng 90 ngày k t ngày 25/8/2009, Công ty C phn Xut nhp khu Thy sn Bến Tre (mã ABT-HOSE) đăng ký bán 800.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm cơ cu li ngun vn ca công ty.

 

* T ngày ngày 20/8/2009 - 20/9/2009, ông Trương Đình Sơn - Phó ch tch Hi đồng Qun tr, kiêm Tng giám đốc Công ty C phn Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đăng ký mua 100.000 c phiếu, nâng s c phiếu s nm gi lên 152.600 c phiếu, nhm tăng tỷ lệ sở hữu.

 

* T ngày 20/8/2009 - 31/12/2009, bà Phm Hunh Phương Trang, con ông Phm Minh Đức - thành viên Hi đồng Qun tr kiêm Tng giám đốc Công ty C phn Đầu tư Xây dng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký bán 140.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 23.700 c phiếu, nhm gii quyết kinh tế gia đình.

 

* T ngày 20/8/2009 - 20/11/2009, Tng công ty C phn Phong Phú, t chc có liên quan đến ông Trn Quang Ngh - y viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Phát trin Nhà Th Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký bán 101.700 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 170.000 c phiếu, chiếm 0,7%, nhm cơ cu danh mc đầu tư.

 

* T ngày 21/8/2009 - 19/10/2009, ông Ngô Xuân Toàn - Phó tng giám đốc Công ty C phn Thép Vit Ý (mã VIS-HOSE) đăng ký bán 5.540 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm phc v vic gia đình.

 

* Ngày 28/9/2009, Công ty C phn Thc phm Quc tế (mã IFS-HOSE) t chc đại hi c đông thường niên năm 2009 ti Khách sn Đồng Nai, s 57 Quc l 15, Tp.Biên Hòa, tnh Đồng Nai, nhm báo cáo kết qu sn xut kinh doanh và đầu tư năm 2008; Báo cáo thm định và hot động ca Ban kim soát năm 2008; Báo cáo xác nhn ca công ty kim toán độc lp v báo cáo tài chính ca công ty năm 2008; Báo cáo phân phi li nhun và chi c tc năm 2008 và báo cáo kế hoch sn xut kinh doanh năm 2009 và yêu cu chp nhn ca đại hi c đông đối vi vn đề liên quan.

 

* Bà Trn Th Hnh, người có liên quan đến ông Trn Minh Thái - thành viên Ban kim soát của Tp đoàn Bo Vit (mã BVH-HOSE) đã bán 2.500 c phiếu BVH t ngày 30/6/2009 đến ngày 1/7/2009 nhưng không công bố thông tin.

 

* T ngày 15/7/2009 - 14/08/2009, Kitmc Wordwide Vietnam Rsp Balance Fund, cổ đông lớn của Công ty C phn Đầu tư H tng k thut Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 314.980 c phiếu, nâng số̉ phiếu nắm giữ lên 2.372.570 cổ phiếu, chiếm tỵ̉ 6,24% vn điu l.

 

* T ngày 18/6/2009 - 13/8/2009, Veil Holdings Limited, cổ đông lớn của Công ty C phn Cơ đin lnh (mã REE-HOSE) đã bán 1.909.640 cổ phiếu, số̉ phiếu nắm giữ còn 3.930.262 cổ phiếu, chiếm 4,85 % vn điu l.

 

* Ngày 12/8/2009, Indochina Capital Vietnam Holdings Limited, cổ đông lớn ca Công ty C phn Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) đã bán 261.000 cổ phiếu, số̉ phiếu nắm giữ còn 1.406.104 cổ phiếu, chiếm 13,98% vn điu l.

 

* Ngày 17/8/2009, Ngân hàng Thương mi C phn Xut Nhp Khu Vit Nam (Eximbank), t chc liên quan đến c đông ni b Công ty C phn Phát trin Nhà Th Đức (mã TDH-HOSE) đã bán 300.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 576.150 c phiếu, chiếm 2,28% vn điu l, nhm phc v chính sách đầu tư ca ngân hàng.

 

* T ngày 7/8/2009 - 12/8/2009, Nguyn Th Kim Yến, thành viên Hi đồng Qun tr - Phó tng giám đốc Kinh doanh Công ty C phn Nha Bình Minh (mã BMP-HOSE) đã bán 30.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 69.112 c phiếu, chiếm 0,41% vn điu l.

 

* Kết thúc ngày 10/8/2009, Vietnam Dragon Fund Limited, t chc có liên quan đến c đông ni b Công ty Đầu tư H tng K thut Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 1.807.970 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 348.080 c phiếu.

 

* T ngày 20/8/2009 - 18/11/2009, Vietnam Dragon Fund Limited, t chc có liên quan đến c đông ni b Công ty Đầu tư H tng K thut Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán tiếp 348.080 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm tái cơ cu danh mc đầu tư.

 

* T ngày 20/8/2008 - 31/12/2009, Nguyn Th Thi Thi, em ông Nguyn Song Thao - Phó tng giám đốc Công ty C phn Công nghip Cao su min Nam (mã CSM-HOSE) đăng ký bán 9.500 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm tiêu dùng cá nhân.

 

* T ngày 19/8/2009 - 19/11/2009, ông T Hòa Bình - Ch tch Hi đồng Qun tr Công ty C phn Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký bán 29.870 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 59.750 c phiếu, nhm cân đối tài chính gia đình.

 

* Ngày 14/8/2009, ông Nguyn Đip Tùng - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn FPT (mã FPT-HOSE) đã bán 417.600 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 1.385.663 c phiếu.

 

* Công ty C phn Bao bì̀u thực vật (mã VPK-HOSE) đã có công văn gi HOSE xin gia hn tiếp thi gian np báo cáo tài chính quý 2/2009 đến ngày 24/8/2009 vì lý do cn thêm thi gian để tp hp d liu cho vic lp báo cáo tài chính.

 

* Công ty C phn Tm lp Vt liu xây dng Đồng Nai (mã DCT-HOSE) đã có công văn gi HOSE xin gia hn np báo cáo tài chính quý 2/2009 có soát xét do công ty kim toán phi tiến hành kim toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng cho nhiu đơn v, khi lượng công vic rt ln nên công ty kim toán vn chưa hoàn thành soát xét báo cáo tài chính 6 tháng cho Công ty C phn Tm lp Vt liu Xây dng Đồng Nai. Vì vy, công ty đề ngh được gia hn thi gian np chm nht đến ngày 31/8/2009.

 

* Công ty C phn Xi măng Bm Sơn (mã BCC-HNX) thông báo k t ngày 1/8/2009, ông Nguyn Như Khuê - Thành viên Hi đồng Qun tr, Giám đốc công ty là thành viên ph trách Hi đồng Qun tr Công ty C phn Xi măng Bm Sơn thay cho ông Nguyn Thanh Chương ngh hưu theo chế độ. Ông Nguyn Như Khuê chu trách nhim thc hin quyn và nhim v ca Ch tch Hi đồng Qun tr Công ty C phn Xi măng Bm Sơn cho đến k đĐại hi đồng c đông công ty gn nht.

 

* T ngày 20/7/2009 - 15/8/2009, bà Nguyn Th Ngc Anh, em ông Nguyn Tun Anh - y viên Hi đồng Qun tr kiêm Phó tng giám đốc Công ty C phn Xây dng Sông Hng (mã ICG-HNX) đã bán 2.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 17.000 c phiếu.

 

* T ngày 19/8/2009 - 16/9/2009, bà Nguyn Th Ngc Anh, em ông Nguyn Tun Anh - y viên Hi đồng Qun tr kiêm Phó tng giám đốc Công ty C phn Xây dng Sông Hng (mã ICG-HNX) đăng ký bán 17.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu.

 

* T ngày 19/8/2009 - 19/9/2009, bà Hoàng Th Thanh Tâm - Trưởng ban kim soát Công ty C phn Đầu tư và Phát trin Giáo dc Hà Ni (mã EID-HNX) đăng ký mua 1.000 c phiếu.

 

* T ngày 19/8/2009 - 19/9/2009, bà Trn Th Như Hà - Phó giám đốc Công ty C phn Đầu tư và Phát trin Giáo dc Hà Ni (mã EID-HNX) đăng ký mua 10.000 c phiếu.

 

* Công ty C phn Xi măng và Xây dng Qung Ninh (mã QNC-HNX) thông báo k t ngày 5/8/2009, ông Phm Văn Đin, k sư xây dng, thành viên Hi đồng Qun tr công ty, Giám đốc Xí nghip Uông bí - Đơn v trc thuc công ty, được b nhim gi chc v Phó tng giám đốc ph trách khi xây lp Công ty C phn Xi măng và Xây dng Qung Ninh.

 

* T ngày 19/8/2009 - 17/9/2009, ông Phm Xuân Tiêng - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký bán 20.000 c phiếu, nhm đáp ng nhu cu cá nhân.

 

* Công ty C phn Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) thông báo ông Nguyn Chí Uy - K sư kinh tế thy li - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoch công ty s gi chc v thành viên Hi đồng Qun tr - thay thế ông H S Tùng xin rút không tham gia thành viên Hi đồng Qun tr công ty.

 

Ngày 19/8/2009, S Giao dch Chng khoán Hà Ni đã có thông báo chp thun cho Ngân hàng Thương mi C phn Đại Á được đăng ký giao dch 100.000.000 c phiếu trên th trường UPCoM vi tng giá tr đăng ký giao dch theo mnh giá là 1.000 t đồng.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên