TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 21/8

Tin vắn chứng khoán ngày 21/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 21/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* T ngày 18/6/2009 - 14/8/2009, Veil Holdings Limited, t chc có liên quan đến c đông ni b ca Công ty C phn Cơ đin lnh (mã REE-HOSE) đã bán 2.160.640 c phiếu - bao gm 251.000 c phiếu đã giao dch trong ngày 14/8/2009, s c phiếu nm gi còn 3.679.262 c phiếu.

 

* T ngày 21/8/2009 - 21/11/2009, Veil Holdings Limited, t chc có liên quan đến c đông ni b ca Công ty C phn Cơ đin lnh (mã REE-HOSE) đăng ký bán tiếp 529.000 c phiếu, s c phiếu d kiến nm gi còn 3.150.262 c phiếu, nhm tái cơ cu danh mc đầu tư.

 

* T ngày 31/7/2009 - 19/8/2009, ông Phm Văn Tun - Ch tch Hi đồng Qun tr kiêm Tng giám đốc Công ty C phn Vt tư K thut Nông nghip Cn Thơ (mã TSC-HOSE) đã mua 10.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 245.000 c phiếu, chiếm 2,94% vn điu l.

 

* T ngày 21/8/2008 - 19/9/2009, ông Phm Văn Mo - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Nha Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) đăng ký bán 30.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 150.000 c phiếu, nhm đáp ng nhu cu cá nhân.

 

* Ngày 19/9/2009, Công ty C phn Full Power (mã FPC-HOSE) t chc đại hi c đông bt thường năm 2009 ti 27C, đường DT743, Khu công nghip Sóng Thn II, Dĩ An, Bình Dương.

 

* Công ty C phn Xut nhp Khu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) thông báo b sung thêm ngành ngh kinh doanh: sn xut, kinh doanh, xut nhp khu vcxin; sinh phm dùng cho người, động vt và thc vt và thành lp thêm Công ty C phn Xut nhp khu Y tế Domesco- Chi nhánh min Đông: R65 Võ Th Sáu, phường Thng Nht, thành ph Biên Hòa, tnh Đồng Nai.

 

* Công ty C phn Vn ti và Thuê tàu bin Vit Nam (mã VST-HOSE) thông báo thc hin chiến lược phát trin và tr hóa đội tàu theo Ngh quyết ca Đại hi đồng c đông và tn dng thi đim giá tàu trên th trường thế gii còn thp, Công ty C phn Vn ti và Thuê tàu bin Vit Nam va đầu tư mua thêm mt tàu ch hàng khô ri “VTC ACE” trng ti 24.157 DWT, đóng năm 1996 ti Nht Bn. Ngày 27/7/2009, công ty đã nhn bàn giao tàu thành công và đưa ngay vào khai thác. Vic mua thêm tàu “VTC ACE” đã giúp nâng tng trng ti đội tàu ca công ty lên 326.487 DWT gm 18 tàu.

 

* 28/8/2009 là ngày giao dch không hưởng quyn, ngày 1/9/2009 là thi hn đăng ký cui cùng để hp đại hi c đồng bt thường ca Công ty C phn Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) nhm thông qua các vn đề liên quan đến công tác sáp nhp Công ty C phn Xi măng Hà Tiên 1 và Công ty C phn Xi măng Hà Tiên 2. Thi gian và địa đim thc hin công ty s thông báo sau.

 

* Ngày 14/8/2009, Nguyn Thu Trà, con bà Phan Th Quý - thành viên Ban kim soát Ngân hàng Thương mi C phn Công thương Vit Nam (mã CTG-HOSE) đã bán 500 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 1.000 c phiếu.

 

* Công ty C phn Gch men Thanh Thanh (mã TTC-HOSE) thông báo căn c theo tình hình kinh tế hin nay, vic trin khai các d án đầu tư mi chưa thun li, do vy TTC chưa th trin khai tăng vn điu l như đã đăng ký. Vì vy, TTC xin đăng ký giao dch theo điu kin niêm yết ca y ban Chng khoán Nhà nước là chuyn ra sàn HNX.

 

* T ngày 28/5/2009 - 13/8/2009, Công ty C phn Chng khoán Bo Vit, t chc có liên quan đến ông Nguyn Quang Vinh - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Gas Petrolimex (mã PGC-HOSE) đã bán 19.350 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 0 c phiếu.

 

* 25/8/2009 là ngày giao dch chính thc 850.000 c phiếu ca Công ty C phn Chng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) vi giá tr chng khoán niêm yết b sung là 8.500.000.000 đồng.

 

* Ngày 19/8/2009, S Giao dch Chng khoán Hà Ni đã chp thun nguyên tc niêm yết b sung 247.145 c phiếu ca Công ty C phn Đầu tư và Xây dng Cotec (mã CIC-HNX) vi giá tr chng khoán niêm yết b sung là 2.471.450.000 đồng.

 

* T ngày 22/8/2009 - 22/9/2009,  bà Trn Th Hu -thành viên Ban kim soát Công ty C phn Sn xut Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 7.595 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu.

 

* T 22/8/2009 - 22/9/2009, ông Phm Văn Miên - Phó tng giám đốc Công ty C phn Sn xut Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 50.577 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu.

 

* T ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Đào Trng Khôi - Tng giám đốc Công ty C phn Sn xut Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) d kiến bán 50.000 c phiếu, s c phiếu d kiến nm gi còn 229.202 c phiếu, nhm gii quyết yêu cu tài chính cá nhân.

 

* T ngày 19/8/2009 - 18/9/2009, ông Bùi Văn Ch - Ch tch Hi đồng Qun tr Công ty C phn DIC s 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 60.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 80.170 c phiếu, chiếm 3,75% vn điu l, nhm gii quyết nhu cu tài chính gia đình.

 

* T ngày 19/8/2009 - 17/9/2009, ông Hoàng Văn Trung, chng bà Nguyn Tuyết Hoa - Kế toán trưởng Công ty C phn DIC s 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 10.840 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 0 c phiếu, nhm gii quyết nhu cu tài chính cá nhân.

 

* Công ty C phn Than Cao Sơn - TKV (mã TCS-HNX) thông báo xin hoãn np báo cáo tài chính quý 2/2009 ln 2 do đến thi đim 17/8/2009, công ty chưa th hoàn thin báo cáo tài chính vì các ch tiêu hin vt, giá tr ca công ty chưa nghim thu xong vi Tp đoàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam. Do đó, Công ty C phn Than Cao Sơn - TKV xin hoãn np báo cáo tài chính quý 2/2009 chm nht vào ngày 28/8/2009.

 

* Ngày 14/8/2009, ông Nguyn Vit Thành - c đông ln Công ty C phn Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đã mua 81.300 c phiếu, nâng s c phiếu nm gi là 81.300 c phiếu, chiếm 8% tng s c phiếu đang lưu hành.

 

* T ngày 20/8/2009 - 18/9/2009, ông Nguyn Hùng Hiu - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Chế to kết cu thếp VNECO SSM (mã SSM-HNX) d định bán 3.000 c phiếu, s c phiếu s nm gi còn 22.281 c phiếu, nhm đáp ng nhu cu tài chính cá nhân.

 

* T ngày 5/8/2009 - 14/8/2009, ông Phm Xuân Tiêng - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đã bán 9.000 c phiếu, s c phiếu hin đang nm gi còn 51.586 c phiếu.

 

* Công ty C phn Đầu tư Phát trin Sông Đà (mã SIC-HNX) thông báo k t ngày 1/8/2009, ông Vũ Văn Hùng gi chc v Kế toán trưởng Công ty C phn Đầu tư Phát trin Sông Đà.

 

* S Giao dch Chng khoán Hà Ni nhn được b h sơ đăng ký niêm yết b sung 248.937 c phiếu ca Công ty C phn Xây dng đin VNECO 9 (mã VE9-HNX) vi giá tr c phiếu niêm yết b sung là 2.489.370.000 đồng.

 

* T ngày 10/9/2009 - 30/9/2009, Công ty C phn Thương mi và Vn ti Sông Đà (mã SDP-HNX) ly ý kiến c đông bng văn bn v vic phát hành tăng vn điu l năm 2009 và đăng ký niêm yết b sung s lượng c phiếu phát hành thêm trên S Giao dch Chng khoán Hà Ni, sa ni dung điu l t chc và hot động.

 

* T ngày 16/6/2009 - 25/6/2009, bà Nguyn Hi Lý - thành viên Ban kim soát Công ty C phn Thương mi và Vn ti Sông Đà (mã SDP-HNX) đã bán 12.800 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 7.778 c phiếu.

 

* T ngày 14/9/2009 - 17/9/2009, Công ty C phn Lilama 69-2 (mã L62-HNX) xin ý kiến c đông bng văn bn v vic phát hành thêm c phiếu tăng vn t 30 t đồng lên 45 t đồng.

 

* T ngày 18/8/2009 - 17/9/2009, ông Nguyn Văn So - y viên Hi đồng Qun tr, Giám đốc Công ty Công ty C phn Sách và Thiết b Bình Thun (mã BST-HNX) đăng ký bán 9.000 c phiếu, nhm gii quyết nhu cu cá nhân.

 

* Ngày 14/8/2009, ông Đinh Quang Tun - thành viên Hi đồng Qun tr Công ty C phn Khoáng sn Mangan (mã MMC-HNX) đã bán 3.800 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 3.950 c phiếu.

 

* T ngày 25/8/2009 - 25/10/2009, Tng công ty C phn Phát trin Đô th Kinh Bc (mã KBC-HNX) đăng ký mua li đợt 6.000.000 c phiếu làm c phiếu qu.

 

* Kết thúc ngày 14/8/2009, Công ty C phn Chng khoán Bo Vit, c đông ln Công ty C phn Thy đin Nà Lơi (mã NLC-HNX) đã bán 300.000 c phiếu, s c phiếu nm gi còn 0 c phiếu, chiếm 0% vn điu l.

 

* T ngày 17/7/2009 - 17/8/2009, ông Đỗ Xuân Vnh - Trưởng ban kim soát Công ty C phn Dung dch khoan và Hóa phm Du khí (mã PVC-HNX) đăng ký mua 5.000 c phiếu, nhưng không mua được do giá cao không mua được.

 

* Ngày 21/8/2009, ngày giao dch đầu tiên trái phiếu Chính ph phát hành bng ngoi t do Kho bc Nhà nước - B Tài chính phát hành (mã CPD0910005-HNX) k hn 1 năm, khi lượng 1.000.000 trái phiếu - mnh giá 100 USD, lãi sut 3%/năm.

 

* Ngày 21/8/2009, ngày giao dch đầu tiên trái phiếu Chính ph phát hành bng ngoi t do Kho bc Nhà nước - B Tài chính phát hành (mã CPD0911006-HNX) k hn 2 năm, khi lượng 800.100 trái phiếu - mnh giá 100 USD, lãi sut 3,2%/năm.

 

* Ngày 21/8/2009, ngày giao dch đầu tiên trái phiếu Chính ph phát hành bng ngoi t do Kho bc Nhà nước - B Tài chính phát hành (mã CPD0912007-HNX) k hn 3 năm, khi lượng 501.000 trái phiếu - mnh giá 100 USD, lãi sut 3,6%/năm.

 

 Công ty Chng khoán Sen Vàng thông báo ông Trn Minh Toàn thôi gi chc v y viên Hi đồng Qun tr công ty k t ngày 17/8/2009; ông Nguyn Ngc Trường Trinh được b nhim làm Phó tng giám đốc công ty k t ngày 17/8/2009.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên