TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết

UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết

Nếu BCTC kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, doanh nghiệp phải mời kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán tới ĐHCĐ thường niên để phát biểu về các vấn đề có liên quan.

Để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán và nhằm kịp thời hướng dẫn các công ty niêm yết tổ chức ĐHCĐ trong mùa ĐHCĐ thường niên năm 2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.

Quy chế trước đây được ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Một số điểm sửa đổi bổ sung mới:

- Trong trường hợp các công ty niêm yết đã tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông không tham dự nhưng không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyn mi tchc lưu ký chng khoán đi din cho các cđông tham dvà bphiếu thay các cổ đông nêu trên.
 
-  Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán phi được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính trong trường hp Báo cáo kim toán có ý kiến ngoi tr.
 
-  Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nht mười lăm (15 ngày) để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.
 
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kim soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị những hợp đồng giữa công ty với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó. Những đối tượng này được thực hiện hợp đồng khi Đại hội đồng cổ đông hoặc các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan quyết định thông qua vấn đề này theo quy định. Công ty niêm phải thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn 24 giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo UBCKNN, Sở GDCK.
 
- Các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trt50% trlên tng giá trtài sn của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chđược thông qua khi có t75% trlên tng sphiếu bu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 
Quốc Thắng
Theo UBCKNN

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên