TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

07-10-2015 - 09:46 AM | Thời sự

Kết quả đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội - Ảnh: HH

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 01/10/2015 đã có 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương (21 đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ Quân đội Trung ương) tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc

Kết quả cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo được không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội.

22 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Hầu hết đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, văn kiện của cấp trên và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị theo hướng bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; đánh giá đúng, toàn diện kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác, lĩnh vực; nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 được xây dựng trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ.

Ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội, báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy tại đại hội hầu hết được thực hiện ở hội trường với tinh thần nghiêm túc, trung bình mỗi đại hội có 12-15 ý kiến. Việc tổ chức tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Cơ bản các ý kiến đều đồng tình nhất trí cao với nội dung dự thảo Văn kiện.

1.123 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ

Đại hội của 21 đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 1.123 ủy viên Ban Chấp hành (thiếu 5 đồng chí so với Đề án nhân sự ban đầu). Số dư bầu Ban Chấp hành đạt tỷ lệ là 12,93%, trong đó số dư bầu Ban Chấp hành thấp nhất là 10,9% và cao nhất là Thái Bình 18,5%. Trong tổng số 1.123 đồng chí tham gia Ban Chấp hành đảng bộ của 21 tỉnh, thành phố có 352 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 31,34%, trong đó Hà Nam và Nam Định có tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu cao nhất lần lượt là 41,18% và 40%.

Số lượng cấp ủy viên dự kiến tái cử nhưng không trúng cử là 05 đồng chí ở 05 tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Kon Tum và Đồng Nai. Độ tuổi bình quân cấp ủy 21 đảng bộ là 50,05 tuổi, trong đó 02 đảng bộ Ninh Bình và Hà Giang có tuổi bình quân cấp ủy thấp nhất lần lượt là 47,5 tuổi và 48,44 tuổi.

Số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 146 đồng chí, đạt 13%, trong đó có 08 đại hội có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành cao hơn quy định 15% (Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Sơn La cao nhất, đạt 21,82%).

Số lượng cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 79 đồng chí, đạt 7,03%, có 03 đảng bộ có tỷ lệ trẻ đạt cao hơn quy định 10% là Lào Cai, Ninh Thuận và Kon Tum. Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 162 đồng chí, đạt 14,43%; có 05 đảng bộ đạt trên 20% là: Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái và Kon Tum.

Đội ngũ cấp ủy 21 đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao: Có 85 tiến sỹ và 09 phó giáo sư (riêng Thanh Hóa có 03 phó giáo sư). Đảng bộ Thanh Hóa và Bắc Ninh có số lượng tiến sỹ tham gia cấp ủy khóa mới cao nhất lần lượt là 11 và 10 đồng chí.

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ được bầu là 314 đồng chí (thiếu 07 đồng chí). Số dư bầu ban thường vụ đạt tỷ lệ bình quân là 13,83%, trong đó cao nhất là Hà Giang 16,60% và thấp nhất là Thanh Hóa 11,11%. Không có trường hợp bầu ban thường vụ khác so với dự kiến. Độ tuổi bình quân ủy viên ban thường vụ 21 đảng bộ là 51,37 tuổi, trong đó Ninh Bình và Khánh Hòa có tuổi bình quân thấp nhất lần lượt là 48,5 tuổi và 47,5 tuổi.

Số lượng cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ khóa mới là 28 đồng chí đạt 8,92%, trong đó có 09 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ đạt trên 10% (Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Trị, Kon Tum và Cần Thơ). Riêng Thái Bình và Khánh Hòa không có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ.

Số lượng cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ là 03 đồng chí ở 03 tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau và Khánh Hòa. Số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia ban thường vụ là 44 đồng chí, tỷ lệ bình quân đạt 14,01%; 06 đảng bộ có tỷ lệ đạt trên 20% là Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái và Kon Tum.

Đội ngũ cán bộ trong Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao: Có 36 tiến sỹ và 03 phó giáo sư, riêng Thanh Hóa có 05 tiến sỹ và 02 phó giáo sư.

21 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu ra 21 Bí thư cấp ủy, trong đó có 01 Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 21 Bí thư là 51,79 tuổi. Tổng số phó bí thư được bầu là 48 đồng chí (thiếu 01), trong đó có 06 Phó Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 44 phó bí thư là 50,08 tuổi.

Việc bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc được thực hiện đúng quy chế; bầu đủ số lượng được phân bổ, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ trúng cử đạt cao. 22 đại hội đã bầu 449 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Đại hội tại 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Có nơi còn trình bày toàn văn Báo cáo chính trị tại Đại hội nên dành ít thời gian thảo luận vào những nội dung quan trọng khác. Một số báo cáo tham luận tại đại hội chưa có sự khái quát cao, thiếu tính tranh luận, chưa tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Việc đổi mới cấp ủy nhiều nơi còn chưa đạt 1/3 tổng số cấp ủy như: Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang, Ninh Thuận, Cần Thơ.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiều địa phương không đạt 15% như: Hòa Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Giang, Quảng Trị, Đăk Nông, Kon Tum, Cà Mau, Ninh Thuận; đặc biệt 02 tỉnh đạt thấp là Thái Bình 5,56% và Khánh Hòa 3,85%.

18/21 đảng bộ có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%. Thậm chí có những đảng bộ không có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ như Thái Bình và Khánh Hòa.

Công tác nhân sự dù đã được chỉ đạo chuẩn bị rất sớm, vẫn có đại hội chưa chuẩn bị đủ các phương án nhân sự trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thường trực; đặc biệt là trường hợp đảng bộ tỉnh Hà Nam phải bầu thiếu nhân sự cấp ủy là phó bí thư.

Công tác bầu cử vẫn để xảy ra một số sai sót: Việc phổ biến quy chế bầu cử, phiếu hợp lệ, không hợp lệ, một số nơi còn chưa rõ ràng, vẫn còn tình trạng phiếu không hợp lệ, để xảy ra những lỗi kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị phiếu như trường hợp phải làm lại phiếu bầu của Cần Thơ do sai số thứ tự.

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các đại hội trong thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là liên quan đến công tác nhân sự; đồng thời vận dụng các văn bản, hướng dẫn một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Các đảng bộ cần thống nhất trình bày báo cáo chính trị (tóm tắt) để dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, những vấn đề có tính đột phá.

Lựa chọn nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu phải là những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, nắm chắc nguyên tắc, trình tự điều hành đại hội, đặc biệt là thủ tục bầu cử, trình bày rõ ràng, mạch lạc và đảm bảo thời gian dự kiến.

Các đảng bộ cần bổ sung kịp thời nhân sự cấp ủy, nhân sự ban thường vụ còn thiếu của các đảng bộ chưa bố trí đủ nhân sự theo Đề án nhân sự đã được duyệt khi Đại hội kết thúc theo đúng nguyên tắc, quy trình, tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, trong Đảng và nhân dân.

Theo Hiền Hòa

Đảng Cộng Sản Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên