TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Có thể hình thành cơ quan quản lý chủ sở hữu DNNN

Có thể hình thành cơ quan quản lý chủ sở hữu DNNN

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội bằng văn bản mới đây, Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN.

DNNN vượt lên sau tái cơ cấu

Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, thể chế quản lý DNNN tiếp tục được hoàn thiện, nhất là việc xác định rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước; quy định cụ thể lĩnh vực DN mà Nhà nước giữ 100% vốn; phê duyệt danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa; quy định về xác định giá trị DN, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và thực hiện công khai minh bạch hoạt động của DNNN.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 20/20 Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015. Các Bộ ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các đề án tái cơ cấu DN thuộc phạm vi quản lý.

Từ năm 2011 đến hết năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 180 DN, trong đó cổ phần hóa 99 DN và bằng các hình thức khác 81 DN.

Kế hoạch năm 2014-2015 đề ra mục tiêu cổ phần hóa 432 DN. Năm 2014 đã tái cơ cấu được 167 DN, trong đó cổ phần hóa 143 DN; đã thoái vốn được trên 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với năm 2013.

DNNN cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao và đã tập trung hơn vào những lĩnh vực mà Nhà nước cần nắm giữ. Quy mô, hiệu quả hoạt động được cải thiện; năng lực cạnh tranh được nâng lên; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển; góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ năm 2012 - 2013, các DNNN đã đóng góp khoảng 1/3 GDP và 30% tổng thu NSNN.

Tổng tài sản của các DNNN tăng từ 2.274 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên 2.869 nghìn tỷ đồng năm 2013, tăng bình quân 12,3%/năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ  810 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên 1.146 nghìn tỷ đồng năm 2013, tăng bình quân 17,4%/năm. Năm 2013, Lợi nhuận của các DNNN tăng 15%; nộp NSNN tăng 23%.

Kết quả hoạt động của các DN sau khi cổ phần hóa được cải thiện đáng kể. Tổng hợp số liệu báo cáo của 2.400 DN sau một năm cổ phần hóa, vốn điều lệ tăng bình quân 68%; doanh thu tăng 34%; lợi nhuận sau thuế tăng 99,9%; nộp ngân sách tăng 47%; thu nhập bình quân đầu người tăng 76,9%.

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu DNNN vẫn còn hạn chế. Một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện tái cơ cấu chưa được xử lý kịp thời. Việc phê duyệt đề án tái cơ cấu và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực.

Bên cạnh đó, vốn nhà nước tăng mạnh nhưng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của các DNNN chưa tăng tương ứng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của một số DN còn cao và năng lực quản trị còn hạn chế. Nhiều DN vẫn chưa tách bạch rõ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích. Một số DN chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc phá sản DN còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế đẩy mạnh tái cơ cấu

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN. Trong đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho việc tái cơ cấu, nhất là cổ phần hóa, xác định giá trị DN, thoái vốn, xử lý công nợ, phá sản, giải quyết lao động dôi dư, công tác cán bộ, cơ chế tiền lương và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN theo nguyên tắc thị trường.

Ngoài ra, sẽ đề cao trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhất là người đứng đầu để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo phương án được phê duyệt và khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ rà soát, bố trí cán bộ phù hợp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN; thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành. Giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa DNNN, bao gồm cả công ty nông, lâm nghiệp. Nhà nước chỉ giữ cổ phần chi phối (trên 50%) ở những lĩnh vực then chốt, đặc biệt quan trọng.

Đồng thời, tăng mạnh số thu từ cổ phần hóa và sử dụng số tiền này để tăng vốn điều lệ cho DNNN và đầu tư một số dự án quan trọng, cấp thiết cho phát triển kinh tế- xã hội; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu.

Cùng với việc cổ phần hóa và giảm mạnh số DN 100% vốn nhà nước, Chính phủ sẽ sớm nghiên cứu để có thể hình thành cơ quan quản lý phù hợp của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN vào đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới.

Giảm mạnh số lượng DNNN

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện từ đầu những năm 1990 như: sáp nhập, hợp nhất, giao, bán, khoán, cho thuê, giải thể, phá sản và cổ phần hóa.

Số lượng DNNN đã giảm đáng kể, từ hơn 12.000 DN năm 1990 xuống còn trên 5.600 DN năm 2000, còn hơn 1.350 DN năm 2010 và còn 949 DN 100% vốn nhà nước vào cuối năm 2013. Dự kiến đến cuối năm 2014 còn dưới 800 DN. Thực hiện chủ trương chuyển đổi nông lâm trường quốc doanh thành các Công ty nông, lâm nghiệp, đến nay đã sắp xếp 185 nông trường thành 138 công ty; 256 lâm trường thành 151 công ty và 91 Ban quản lý rừng phòng hộ.

 

Theo Minh Anh

 

PV

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên