MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

24-01-2013 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

LCG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 30/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần LICOGI 16 (LCG)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2013

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 30/03/2013

Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đến từng cổ đông

Nội dung họp :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013;

+ Thông qua mức cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và năm 2013;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012;

+ Cá vấn đề quan trọng khác;

thanhhuong

VSD

Trở lên trên