TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo TT74: NĐT phải đảm bảo lượng Chứng khoán cùng loại mua và bán trong ngày bằng nhau

Trường hợp số chứng khoán của lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn số chứng khoán của lệnh mua đã thực hiện thì công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán

UBCK nhà nước vừa công bố dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán để lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Tại Dự thảo lần này, đối với hoạt động diao dịch trong ngày, UBCK quy định nhà đầu tư thực hiện thanh toán từ tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của mình được quản lý tách biệt tại ngân hàng. Nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch trong ngày từ tài khoản giao dịch ký danh của công ty chứng khoán hoặc tài khoản quản lý danh mục đầu tư quản lý bởi công ty quản lý quỹ;

Dự thảo cũng quy định, Nhà đầu tư có trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm số chứng khoán trên các lệnh bán phải bằng với số chứng khoán cùng loại trên các lệnh mua trong cùng ngày giao dịch, và ngược lại. Trường hợp số chứng khoán của lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn số chứng khoán của lệnh mua đã thực hiện thì công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh bán trước khi đặt lệnh mua, hoặc khối lượng giao dịch của lệnh bán nhiều hơn khối lượng giao dịch của lệnh mua đã đặt trước đó, hoặc lệnh giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch tối đa mà khách hàng được thực hiện, công ty chứng khoán có trách nhiệm từ chối không thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng nếu công ty chứng khoán không thể bảo đảm có đủ chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán.

Đồng thời, giá trị giao dịch mua (hoặc bán) trong ngày của mỗi khách hàng không được vượt quá hạn mức giao dịch tối đa do công ty chứng khoán xác định và tổng giá trị giao dịch mua (hoặc bán) trong ngày của mỗi công ty chứng khoán không được vượt quá hạn mức theo quy định tại Điểm c d Khoản 1 Điều này.

Tổng giá trị giao dịch trong mỗi ngày giao dịch của một công ty chứng khoán, bao gồm cả lệnh mua và lệnh bán, không được vượt quá một tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữu của công ty đó tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán.

Tỷ lệ này cũng không được vượt quá một tỷ lệ nhất định so với giá trị giao dịch bình quân/ngày của tháng liền trước của chính công ty chứng khoán đó. Số chứng khoán được phép giao dịch trong ngày tại mỗi công ty chứng khoán không được vượt quả một tỷ lệ nhất định so với số chứng khoán đang lưu hành.

Các tỷ lệ nêu trên thực hiện theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoạt động giao dịch trong ngày và hoạt động vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán không được thực hiện trong khoảng thời gian năm (05) ngày làm việc, trước ngày giao dịch cuối cùng để chốt quyền cổ đông.

Một điểm quan trọng, dự thảo mới đã mở rộng phạm vi danh mục cổ phiếu được thực hiện giao dịch trong ngày. Theo đó, giao dịch trong ngày được thực hiện đối với các cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết được Giao dịch mua ký quỹ.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/UBCK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên