MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HNX yêu cầu SJM giải trình nguyên nhân rơi vào trường hợp bị huỷ niêm yết bắt buộc

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011, năm 2012, năm 2013 của Công ty là số âm.

Ngày 10/03/2014, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2013 của CTCP Sông Đà 19 (MCK: SJM). Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011, năm 2012, năm 2013 của Công ty là số âm. Như vậy, cổ phiếu SJM thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty giải trình và công bố thông tin các nội dung sau chậm nhất ngày 19/3/2014, cụ thể:

- Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán;

- Công bố thông tin về giải trình liên quan đến các số liệu tài chính tại BCTC Quý 4/2013 do công ty tự lập khác so với số liệu tài chính tại BCTC kiểm toán năm 2013 theo quy định tại Điểm 1.6 Khoản Điều 11 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

thanhhuong

Trí Thức Trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên