TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh sẽ được ghi rõ trong giấy phép ngân hàng

15-06-2014 - 08:08 AM | Tài chính - ngân hàng

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh sẽ được ghi rõ trong giấy phép ngân hàng

Đối với sản phẩm phái sinh, NHNN sẽ ghi cụ thể từng dòng sản phẩm phái sinh theo công cụ tài chính gốc vào Giấy phép khi NHTM, CNNHNNg có đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Theo dự thảo, nội dung hoạt động trong mẫu Giấy phép cấp đổi và cấp mới được thiết kế thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Nhóm các hoạt động cơ bản, tối thiểu mà các NHTM, CNNHNNg về nguyên tắc đều được phép thực hiện ngay từ ban đầu khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Các hoạt động này có thể được thực hiện ngay cả khi pháp luật và/hoặc NHNN không có văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan.

Nhóm 2: Nhóm các hoạt động được ghi ngay vào Giấy phép nhưng việc thực hiện các nghiệp vụ cụ thể chỉ được thực hiện khi pháp luật và/hoặc NHNN có văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan theo quy định tại Luật Các TCTD 2010 (Thực chất đây cũng vẫn là các hoạt động cơ bản tối thiểu của NHTM).

Nhóm hoạt động này theo đúng quy định của Luật Các TCTD bao gồm: Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu TCTD; Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản; Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn; Vay vốn của TCTD, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; Góp vốn, mua cổ phần. Đây là các hoạt động mà Luật TCTD có ghi rõ phải thực hiện “theo quy định của NHNN” và/hoặc “theo quy định của pháp luật”.

Nhóm 3: Nhóm các hoạt động không phải là hoạt động cơ bản tối thiểu, chỉ được ghi vào Giấy phép ban đầu hoặc sau này (bằng các Quyết định sửa đổi bổ sung Giấy phép) khi NHTM, CNNHNNg có đề nghị và chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và/hoặc yêu cầu của NHNN để được cấp phép.

Đây là các hoạt động mà Luật TCTD quy định rõ việc thực hiện phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Đặc biệt, trong nhóm các hoạt động này có hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; kinh doanh cung ứng sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác. Đây là những hoạt động đa dạng, phức tạp với rất nhiều dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh khác nhau mà một số dịch vụ, sản phẩm có thể có rủi ro rất cao. Vì vậy Luật Các TCTD quy định NHNN phải quy định rõ điều kiện, phạm vi, thủ tục và trình tự chấp thuận đối với các hoạt động này.

Để phù hợp với quy định của Luật Các TCTD và nhằm hạn chế rủi ro trong các hoạt động ngoại hối và phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, Giấy phép thiết kế theo hướng: Các NHTM, CNNHNNg chỉ được thực hiện các nội dung hoạt động này khi được NHNN cấp phép trên cơ sở đơn vị có đề nghị và chứng minh được khả năng đáp ứng điều kiện để được cấp phép;

Hoặc các nội dung hoạt động này được ghi trên Giấy phép hoặc Quyết định sửa đổi bổ sung Giấy phép như sau:

Đối với hoạt động ngoại hối:

Đối với các nghiệp vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế được coi là nghiệp vụ cơ bản. Trên cơ sở xem xét việc đáp ứng các điều kiện cơ bản theo quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động ngoại hối, NHNN sẽ ghi vào Giấy phép hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép như sau: “ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trường hợp NHTM, CNNHNNg chưa được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế thì Giấy phép sẽ chỉ có nội dung “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước trong phạm vi NHNN quy định”.

Theo đó, NHTM, CNNHNNg được thực hiện các nghiệp vụ cụ thể trong phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và/hoặc quốc tế quy định tại Thông tư (với điều kiện NHTM, CNNHNNg phải ban hành quy trình nghiệp vụ và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ cụ thể).

Đối với các nghiệp vụ ngoại hối phức tạp, chứa đựng rủi ro cao: Thông tư hướng dẫn về hoạt động ngoại hối quy định các điều kiện riêng, chặt chẽ hơn hoặc có thể quy định phải được xem xét chấp thuận trước khi thực hiện đối với từng nghiệp vụ cụ thể (tùy theo mức độ rủi ro, phức tạp của nghiệp vụ đó).

Đối với sản phẩm phái sinh:

NHNN sẽ ghi cụ thể từng dòng sản phẩm phái sinh theo công cụ tài chính gốc vào Giấy phép khi NHTM, CNNHNNg có đề nghị và đáp ứng được điều kiện, hồ sơ tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về dòng sản phẩm phái sinh tương ứng đó của NHNN: “Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, tài sản tài chính khác trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi Ngân hàng Nhà nước quy định.

Ví dụ:

NHTM, CNNHNNg đề nghị được thực hiện nội dung hoạt động ‟Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất” trên cơ sở có đầy đủ hồ sơ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn của NHNN về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất (hiện nay là Quyết định số 62/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 của NHNN ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất (Quyết định 62)), NHNN sẽ chấp thuận và ghi vào Giấy phép nội dung hoạt động ‟Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi NHNN quy định” (Cách xử lý tương tự được áp dụng với các dòng sản phẩm phái sinh khác như tiền tệ, ngoại hối....).

Như vậy, Giấy phép, Quyết định sửa đổi bổ sung Giấy phép chỉ nêu là cho phép ‟kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi NHNN quy định”; cho phép ‟kinh doanh cung ứng sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, tài sản tài chính khác trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi NHNN quy định”.

Theo NHNN, kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối (hoặc kinh doanh, cung ứng 1 dòng sản phẩm phái sinh) là một nội dung hoạt động, việc triển khai các dịch vụ ngoại hối cụ thể hoặc các sản phẩm phái sinh cụ thể trong dòng sản phẩm đó thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn tương ứng hoặc các văn bản chấp thuận riêng của NHNN về dịch vụ ngoại hối, về sản phẩm phái sinh cụ thể.

Trong trường hợp NHNN chưa có quy định, hướng dẫn về một dịch vụ ngoại hối hay một sản phẩm phái sinh cụ thể hoặc là những nghiệp vụ có chứa rủi ro cao thì nhất thiết NHTM, CNNHNNg chỉ được thực hiện khi được NHNN chấp thuận bằng một văn bản riêng.


>>> Ngân hàng sẽ được cấp đổi hoặc cấp mới giấy phép hoạt động phù hợp hơn

Tùng Lâm

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên