Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 1.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 2.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 3.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 4.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 5.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 6.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 7.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 8.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 9.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 10.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 11.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 12.

Khu đô thị The Manor Hanoi

Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 13.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 14.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 15.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 16.
Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 18.

The Manor Central Park: Hồn phố cũ giữa dòng chảy toàn cầu

Kiến trúc Hà Nội: làm sao để giữ trọn tinh hoa? - Ảnh 20.