MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

Những nhân sự được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng


Đây là kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 3/10, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức TƯ về việc xin ý kiến dự thảo hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Về việc xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức TƯ căn cứ vào Chỉ thị số 35 để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Tái cử ủy viên TƯ sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét

Chỉ thị số 35 quy định về việc xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo từng trường hợp cụ thể.

Độ tuổi nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

Những nhân sự được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp uỷ ở mỗi cấp và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử).

Riêng đối với các ủy viên TƯ Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, trình Ban chấp hành TƯ quyết định.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: cấp cơ sở từ tháng 4/2020; cấp huyện và tương đương tháng 6/2020; cấp trực thuộc TƯ tháng 9/2020.

Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn ĐBQH tháng 5/2021.

Thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

Chỉ thị cũng quy định rõ, dừng việc bổ sung cấp uỷ viên và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc xem xét trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện theo Chỉ thị số 35 và luật Giáo dục.

Cụ thể, các nhân sự phải có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng và Nhà nước. Văn bằng chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

Bộ Chính trị giao cho Ban Tổ chức TƯ căn cứ Chỉ thị 35 và Kết luận này để hướng dẫn việc thực hiện.

Theo Thu Hằng

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên