MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh giá 7 lĩnh vực chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

24-12-2018 - 12:57 PM | Xã hội

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần, còn ở cấp tỉnh được cấu trúc tương ứng là 8, 41 và 96.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký quyết định phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" (PAR INDEX).

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là xác định chỉ số CCHC để theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu cụ thể của đề án là xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng bộ, từng tỉnh; xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát; hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

Đề án đặt ra yêu cầu, Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung, chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 cũng như kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai CCHC hàng năm của các bộ, địa phương.

Đối tượng áp dụng bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Trong đó, có 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần trong xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức…

Còn bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần. Trong đó tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần…


Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên