MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại Tuần Châu

07-10-2022 - 14:25 PM | Bất động sản

Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại Tuần Châu

27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện.

Mới đây, UBND TP. Hạ Long đã ban hành quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu, TP. Hạ Long.

Theo đó, UBND TP. Hạ Long nêu lý do hủy bỏ, 27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện. Do đó, TP. Hạ Long cho biết, cần xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và triển khai phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Di sản văn hóa,...

Cũng tại quyết định này, UBND TP Hạ Long giao UBND phường Tuần Châu căn cứ quy định hiện hành chủ trì, phối hợp cùng các phòng Quản lý đô thị Thành phố, Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức công bố công khai quyết định này. Đồng thời, phường Tuần Châu quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu vừa được UBND TP. Hạ Long hủy bỏ gồm:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô đất HH-1.1 và HH-2.1 và một phần CX - 2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 1).

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 3.1, HH-3.2 và CL-3.3 và một phần CL-3.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 2).

3. Quy hoạch - chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-4.1, HH-4.2, HTKT-4.1, MN-4.1 và CX 4.1 thuộc quy hoạch phân khu A tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 4).

4. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-7.1, CX-7.1 và DL-7.1 và một phần MN-7,1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 5).

5. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.1; OM-7.2; HH-5.1 và một phần MN-5.1; MN-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 6-7).

6. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.2, CO-7.1 và DL-7 2 và một phần MN-7.1; CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 8).

7. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô đất OM-7/3, OM - 7.4; HH 5.2 và một phần MN-5.1, MN - 7,2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 9-10).

8. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DL 7.3, HH-7.3 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 11).

9. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.5; OM-7.6; HH-5.3; CX-5.1, CX-7.3, CX-7,4 và một phần MN-5.2, MN-7.3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 12-13).

10. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DE 74 và HH-7.4 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 14).

11. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DL 7.5, CO-7.3 và HH-7.5 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 15).

12. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM-7.7 và một phần N-7.3 thuộc quy hoạch phân kỳ tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 16).

13. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.8, OM-79, CX-7.6 và một phần MN-7.3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 17).

14. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 5.4, HH-5.5, HTKT-5.1, CX-5.2 và một phần MN -5.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 18).

15. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.8 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 19).

16. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.7, OM-7.10, CX-7 5 và HTKT-7.1 và một phần MN-7.3, MN-7.4 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 20).

17. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-7.9, MN-7.5 và một phần MN-74 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 21).

18. Quy hoạch chức năng hỗn hợp và điều chỉnh một phần chức năng đất ở liền kề lô I thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (Khu 24B).

19. Điều chỉnh quy hoạch khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía đông nam đảo Tuần Châu (khu 27)

20. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần các lô đất HH-2.4 và CX-2.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 28A)

21. Quy hoạch khu chức năng hỗn hợp, cây xanh và điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ DV-03, DV-04 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500-khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 28B).

22. Điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ du lịch DV-02 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu cảng tàu Nam Tuần Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 30)

23. Điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ du lịch DV-01 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu cảng tàu Nam Tuần Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 30).

24. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 22.2 và một phần CX-2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 31A).

25. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 2.3 và một phần CX-2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 31B).

26. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía Đông Nam đảo Tuần Châu (khu 35B).

27. Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 - Điều chỉnh lô đất NO-17 thuộc khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu và quỹ đất xen kẹp liền kề (khu 37).

Minh Tâm

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên