MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 sẽ như thế nào?

Mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 sẽ như thế nào?

Năm 2021 vẫn áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên có một số điều, khoản về thời gian người lao động hưởng chế độ ốm đau trong của Luật này sẽ được thay đổi trong năm tới.

Khi người lao động ốm đau, theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động như sau:

Trong trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường:

+ 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;

+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 - 30 năm;

+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Trong trường hợp làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

+ 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;

+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 - 30 năm;

+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Lưu ý: Thời gian này không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Trong trường hợp người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành:

+ 180 ngày;

+ Hết 180 ngày nêu trên, vẫn tiếp tục điều trị thì được nghỉ tiếp chế độ ốm đau nhưng thời gian tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Lưu ý: Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với trường hợp người lao động có con dưới 7 tuổi ốm đau, cũng tại Luật này, Điều 17 nêu rõ, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 1 năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con:

- Tối đa 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;

- Tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 - 07 tuổi.

Lưu ý: Thời gian này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài ra, đối với mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021, theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành:

Với những trường hợp ốm đau thông thường, người lao động được hưởng tiền chế độ ốm đau với mức:

Mức hưởng tính theo tháng = 75% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Với trường hợp mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành và tiếp tục điều trị khi đã hết 180 ngày thì hưởng tiếp chế độ ốm đau nhưng ở mức thấp hơn:

- Nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên:

Mức hưởng tính theo tháng = 65% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

- Nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 - 30 năm:

Mức hưởng tính theo tháng = 55% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

- Nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm:

Mức hưởng tính theo tháng = 50% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Lưu ý: Mức hưởng trợ cấp ốm đau theo ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Hà Trần

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên