MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 622 tỷ đồng năm 2016, EPS đạt trên 13.600 đồng

02-02-2017 - 10:02 AM | Doanh nghiệp

Nguồn quỹ đầu tư phát triển của Nhựa Bình Minh đến cuối năm 2016 còn dư đến 1,255 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) và các công ty con vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 830,1 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu từ bán thành phẩm. Quý 4, doanh thu từ bán vật tư, hàng hóa giảm mạnh, còn 52 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt đến 303 tỷ đồng. Doanh thu tăng 15% song giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn, đến 33%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn trên 198,5 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với quý 4/2015 tương ứng mức giảm gần 20%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính cả quý đạt 18,77 tỷ đồng, đây chủ yếu là nguồn thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng ở mức 11,22 tỷ đồng, đây chủ yếu là khoản chi chiết khấu thanh toán. Chi phí lãi tiền vay cả quý chỉ chưa đến 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý 4, chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ bằng cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng lại tăng gấp rưỡi, từ gần 40 tỷ đồng lên gần 66 tỷ đồng.

Do vậy, riêng quý 4 Nhựa Bình Minh lãi sau thuế gần 83 tỷ đồng, giảm 36% so với 129,9 tỷ đồng đạt được quý 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu Nhựa Bình Minh đạt gần 3.309 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015 và hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu cả năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 44 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính cũng tăng 12 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu từ nhận tiền lãi, còn chi phí tài chính lại chủ yếu là chi chiết khấu thanh toán, còn lãi tiền vay cả năm phải trả chưa đến 3,4 tỷ đồng.

Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 đều tăng mạnh. Tổng cộng cả năm 2 khoản chi này hết 282,2 tỷ đồng, trong khi năm 2015 chi hết 222 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2016, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế 771 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015 và nếu so với chỉ tiêu 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao phó thì Nhựa Bình Minh đã vượt 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trừ các loại thuế, phí, Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 622,6 tỷ đồng. EPS đạt 13.601 đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là toàn bộ 622,6 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2016, lượng hàng tồn kho tăng gần 140 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng hàng thành phẩm và một phần nguyên vật liệu. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 53 tỷ đồng, chủ yếu là tăng các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 210 tỷ đồng, xuống còn 460 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 505 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng, tương ứng tăng 300 tỷ đồng, trong đó có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 120 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 109 tỷ đồng, và các khoản phải thu khác tăng 76 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản Nhựa Bình Minh đến cuối năm 2016 là 2.885 tỷ đồng, tăng gần 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.383 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu gần 455 tỷ đồng.

Cuối năm 2016 nguồn thặng dư vốn cổ phần công ty còn gần 1,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 627 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý, nguồn quỹ đầu tư phát triển công ty còn dư đến 1,255 tỷ đồng.

Nam Hà

BMP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên