TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

24-12-2013 - 20:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài chính (bao gồm: ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước, dự trữ quốc gia, tài sản Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và cácđịa phương.

Bên cạnh đó, thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật đối với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan khác được Nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hoặc thu khác của ngân sách Nhà nước.

Về quản lý tài sản Nhà nước, Bộ Tài chính thống nhất quản lý tài sản Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và phân tích đánh giá thực trạng tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính còn có nhiệm vụ thẩm định phương án giá do các bộ, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; theo dõi, giám sát việc định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các bộ, ngành; kiểm tra, thẩm định giá đất theo quy định của pháp luật về giá; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, biện pháp về giá và các quyết định về giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt.

Bộ Tài chính có 29 đơn vị trực thuộc

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính có 29 đơn vị trực thuộc: 

1- Vụ Ngân sách Nhà nước; 2- Vụ Đầu tư; 3- Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I); 4- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 5- Vụ Chính sách thuế; 6- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; 7- Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán; 8- Vụ Hợp tác quốc tế; 9- Vụ Pháp chế; 10- Vụ Tổ chức cán bộ; 11- Vụ Thi đua-Khen thưởng; 12- Thanh tra; 13- Văn phòng (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh); 14- Cục Quản lý công sản; 15- Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại; 

16- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; 17- Cục Quản lý giá; 18- Cục Tin học và thống kê tài chính; 19- Cục Tài chính doanh nghiệp; 20- Cục Kế hoạch-Tài chính; 21- Tổng cục Thuế; 22- Tổng cục Hải quan; 23- Tổng cục Dự trữ Nhà nước; 24- Kho bạc Nhà nước; 25- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 26- Viện Chiến lược và chính sách tài chính; 27- Thời báo Tài chính Việt Nam; 28- Tạp chí Tài chính; 29- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Theo Hoàng Diên

hangnt

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên