MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CYC, MDG: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 02/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa cổ phiếu CYC, MDG vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2015.

Ngày 02/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 99/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã chứng khoán: CYC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2015.

-         Lý do: Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2014 là -13,44 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 11,8 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014,thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Cũng trong ngày 02/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số100/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông (mã chứng khoán: MDG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2015.

-         Lý do: Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2014 là -40,3 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,66 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014,thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

PV

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên