MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế hơn 121 tỷ đồng trong năm 2017

19-03-2017 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Thủy điện Thác Bà cũng trình ĐHCĐ thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 với tổng chi hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó dự kiến chi trả cho Chủ tịch HĐQT 864 triệu đồng.

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả SXKD năm 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị cho biết, năm 2016 công tác sản xuất điện của công ty đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, tình hình nước về không thuận lợi, tổng lượng nước về hồ thấp hơn trung bình nhiều năm trước, dẫn đến lượng điện sản xuất cả năm chỉ đạt 87% kế hoạch. Song nhờ mở rộng SXKD và chào giá tốt, nên chỉ tiêu về lợi nhuận đã vượt xa kế hoạch.

Cụ thể, tổng doanh thu cả năm đạt 266,16 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch được giao, trong đó sản lượng điện sản xuất được gần 300 triệu kWh, giảm 11% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 87% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu về 110,17 tỷ đồng, giảm 4% so với lợi nhuận đạt được năm 2015 nhưng vẫn vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Phương án chia lợi nhuận năm 2016

Với kết quả đó, HĐQT công ty trình phương án chia cổ tức 20% cho năm 2016 thay vì 14,8% như kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Số cổ tức lần này sẽ lấy 17% từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và trích 3% từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước đó. Tương ứng Thủy điện Thác Bà sẽ trích 127 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, trong đó tổng tiền lương, thù lao chi cho HĐQT (gồm Chủ tịch và 5 ủy viên) gần 1,14 tỷ đồng, còn lại hơn 170 triệu đồng trả cho Trưởng BKS và các thành viên BKS khác. Trong tổng chi lương, thưởng năm 2016 hơn 1,32 tỷ đồng, có 881,22 triệu đồng chi cho Chủ tịch HĐQT chiếm 67% tổng quỹ lương cả năm.

Kế hoạch SXKD năm 2017

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 HĐQT công ty cũng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với mục tiêu sản lượng điện phấn đấu đạt 355 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 349,7 triệu kWh. Tổng doanh thu ước đạt 289,44 tỷ đồng, trong đó có 257,4 tỷ đồng doanh thu từ bán điện, 24 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính; tổng lợi nhuận trước thuế 151,49 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 121,2 tỷ đồng. Đồng thời phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 17,2%.

Ban lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 với tổng chi hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó dự kiến chi trả cho Chủ tịch HĐQT 864 triệu đồng.


Quỹ lương kế hoạch năm 2017

Quỹ lương kế hoạch năm 2017

Thanh Mai

TBC

Trở lên trên