MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp nào được thành lập doanh nghiệp dự án?

29-02-2024 - 10:04 AM | Bất động sản

Đơn vị của ông Trương Nhật Tân (Quảng Bình) được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Theo Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, sau khi trúng thầu nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án hoặc trực tiếp thực hiện dự án; và theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập được giao đất để thực hiện dự án.

Ông Tân hỏi, trường hợp nhà đầu tư được chấp thuận theo Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; Điểm b Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì có được phép thành lập doanh nghiệp dự án để trực tiếp thực hiện dự án hay không?

Trường hợp được phép thì có thể thành lập vào thời điểm nào (trước hay sau khi có quyết định chấp thuận nhà đầu tư)? Cơ quan có thẩm quyền có được phép giao đất cho doanh nghiệp dự án trong trường hợp này hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 và Khoản 3 Điều 57 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, việc thành lập doanh nghiệp dự án được áp dụng trong trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, trường hợp dự án chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan (trong đó có thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án, nếu có).

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư, nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Đồng thời, Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: "Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh".

Theo Chính phủ

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên