MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An Phat Mineral (HII): Tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2018

13-02-2018 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Sáng ngày 12/2/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (Mã chứng khóa: HII), trụ sở Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Gám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Dự kiến cổ tức năm 2018, Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

HII đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2018 đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng. An Phát – Yên Bái cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ từ 15-20%/mệnh giá (bằng tiền mặt). Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 14.000 đồng/cổ phần; phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng phát hành tối đa 650.000 cổ phiếu. Đồng thời, đại hội cũng nhất trí thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được nâng tỷ lệ sở hữu lên không quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đoàn chủ tọa Đại hội. 

Cổ đông bỏ phiếu.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên