MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ... 2 cổ đông tới họp, ĐHCĐ bất thường của Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) bất thành

20-10-2017 - 15:42 PM | Doanh nghiệp

Nội dung họp nhằm bẩu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên BKS thay thế 2 nhân sự cũ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 quyết định miễn nhiệm từ 26/4/2017.

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã chứng khoán NCS) vừa thông báo về việc hoãn cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 (họp ngày 19/10 vừa qua) căn cứ vào tình hình thực tế cùng với ý kiến của cổ đông tham gia Đại hội.

Cụ thể, theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, có 473 cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 15/9 vừa qua – tương ứng với hơn 11,98 triệu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tuy nhiên, chỉ có 2 cổ đông/đại diện cổ đông - đại diện cho 3.500 cổ phần tới tham dự, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHCĐ bất thường năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi nghe trình bày, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT công ty quyết định hoãn cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 do không đủ điều kiện. HĐQT công ty sẽ tiến hành triệu tập cuộc họp khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn cuộc họp này.

Theo tài liệu công bố trước đó, kỳ họp ĐHCĐ bất thường lần này nhằm thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên BKS.

Theo đó ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Long từ ngày 26/4/2017. Hiện tại số Thành viên HĐQT là 4 người. Đồng thời, ĐHCĐ thường niên năm 2017 cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Võ Đức Hiếu từ 26/4/2017. Hiện số lượng thành viên BKS đang là 2 người.

Do vậy việc bầu bổ sung 1 người vào HĐQT và 1 người vào BKS là cần thiết.

theo báo cáo, ngày 12/7/2017 vừa qua, cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã gửi công văn về việc thay đổi nhân sự tham gia BKS của NCS. Theo đó, đề cử ông Đinh Hồng Sơn, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ, tổng công ty tham mưu Ban kiểm soát NCS và giới thiệu kiêm giữ chức Thành viên BKS thay thế ông Võ Đức Hiếu tại NCS.

Hiện Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đang sở hữu 10,8 triệu cổ phần NCS tương ứng 60,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Nam Sơn

Trí Thức Trẻ/SSC

Trở lên trên