MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTP: Doanh thu năm 2012 được xuất hóa đơn sang 2013 số tiền 136,2 tỷ đồng

11-04-2013 - 16:47 PM | Doanh nghiệp

BTP: Doanh thu năm 2012 được xuất hóa đơn sang 2013 số tiền 136,2 tỷ đồng

Theo số liệu tạm quyết toán nêu trên, trong tổng số doanh thu đã ghi nhận, số doanh thu đã được ghi nhận trong năm nhưng hóa đơn được xuất vào năm 2013 với tổng số tiền trước thuế 136,24 tỷ đồng.

Ngày 11/4/2013, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) gửi công văn lên HSX để giải trình những vấn đề liên quan tới các ý kiến của kiểm toán trong báo cáo kiểm toán 2012. 

Năm 2012, BTP bất ngờ lãi lớn với con số gấp đôi năm 2011. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán chưa dừng lại ở đó, lợi nhuận của BTP tiếp tục tăng lên sau kiểm toán, đạt con số 135 tỷ đồng LNST, tăng 11 tỷ đồng so với trước kiểm toán. 

Bên cạnh đó, kiểm toán còn đưa ra khá nhiều  ý kiến xung quanh hoạt động kinh doanh của công ty mà chúng tôi đã có dịp đề cập. 

BTP đã giải trình lần lượt các ý kiến mà kiểm toán nêu ra, cụ thể như sau:

1. Về việc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoáng 1,2 triệu cổ phiếu quỹ số tiền 6,4 tỷ đồng. Sau ý kiến kiểm toán, công ty đã hoàn nhập và giảm chi phí trong kỳ theo đúng quy định mà không điều chỉnh hồi tố.

2. Chi phí trích trước sửa chữa lớn năm 2012 số tiền 36 tỷ đồng trước đây được tính vào giá điện năm 2012. Vì vậy để phù hợp giữa doanh thu và chi phí năm 2012 và không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2013, công ty đã trích trước và đưa vào chi phí trong năm khoản chi phí nêu trên mặc dù chưa xác định số chi thực tế phát sinh so với kế hoạch. 

3. Về doanh thu bán điện được ghi nhận trong năm, BTP cho biết khoản chênh lệch (nếu có) giữa số tạm quyết toán và số quyết toán sau này sẽ được điều chỉnh vào năm 2013. Theo số liệu tạm quyết toán nêu trên, trong tổng số doanh thu đã ghi nhận, số doanh thu đã được ghi nhận trong năm nhưng hóa đơn được xuất vào năm 2013 với tổng số tiền trước thuế 136,24 tỷ đồng. 


-------


Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên