MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LGL: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

10-04-2014 - 21:59 PM | Doanh nghiệp

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -49,77 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -28,14 tỷ đồng

Ngày 10/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 429/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã CK: LGL) vào diện cảnh báo như sau:

-  Cổ phiếu LGL bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 17/04/2014 theo Quyết định số 151/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -49,77 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -28,14 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

thunm

HSX

Trở lên trên