MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hợp đồng tương lai VN30 sẽ áp dụng phương pháp giá thanh toán mới từ ngày 1/6

Hợp đồng tương lai VN30 sẽ áp dụng phương pháp giá thanh toán mới từ ngày 1/6

Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2022.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh thay thế Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh năm 2017 và Quyết định sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 61 về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD.

Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được ban hành để phù hợp với các quy định pháp lý mới của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP cũng như thực tiễn hoạt động của thị trường. 

Một số nội dung thay đổi đáng chú ý gồm:

Thứ nhất, thay đổi phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) của Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 từ: "là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng" thành ''là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục". Dự kiến sản phẩm HĐTL chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá FSP này là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6/2022, sau khi Sở giao dịch Chứng khoán đã hoàn tất việc điều chỉnh mẫu HĐTL chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định.

Thứ hai, loại trừ giá giao dịch thỏa thuận khi tính toán mức ký quỹ yêu cầu và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong phiên giao dịch cũng như khi tính giá thanh toán hàng ngày theo phương pháp bình quân gia quyền (trong trường hợp không có giá  đóng cửa). Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay khi Quy chế có hiệu lực.

Về thời điểm áp dụng, để đảm bảo thời gian cho Sở giao dịch Chứng khoán hoàn tất việc điều chỉnh mẫu HĐTL chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC đối với nội dung liên quan đến phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) mới của HĐTL chỉ số VN30, Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2022.

https://cafef.vn/hop-dong-tuong-lai-vn30-se-ap-dung-phuong-phap-gia-thanh-toan-moi-tu-ngay-1-6-20220526124948335.chn

Anh Minh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên