MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ ngoài quy định

Không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ ngoài quy định

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 31//2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định số 31//2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư, điểm b khoản 1 Điều 6 nêu rõ: "Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này".

Đồng thời, nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 1 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Trong đó, thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong thời gian ghi tại văn bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư phải có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung đúng hạn. Nếu nhà đầu tư không bổ sung, sửa đổi trong thời hạn được thông báo thì có thể bị xem xét dừng giải quyết hồ sơ.

Không chỉ vậy, khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung trong hồ sơ thì phải thông báo bằng văn bản và ghi rõ thời hạn giải trình. Nếu nhà đầu tư không giải trình thì xem xét thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ.

Nhã Mi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên