MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung

10-03-2021 - 09:49 AM | Xã hội

Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự Đảng và Đảng Đoàn ở những nơi có thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt.

Ngày 9-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 2) đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành hội nghị.

Nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị nhấn mạnh một số vấn đề để thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, về Chương trình làm việc toàn khóa của BCHTƯ khóa XIII, Trung ương cơ bản tán thành với tờ trình và dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa; dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, cơ bản thể hiện được chủ đề, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Những vấn đề đưa vào Chương trình làm việc toàn khóa là những vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Ảnh: NHẬT BẮC

Trung ương nhấn mạnh việc xác định nội dung Chương trình làm việc toàn khóa cần bám sát Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XIII, tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, những khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị, hiệu lực thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận; nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian, lộ trình thực hiện. Đáng chú ý, về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XII của Đảng thông qua, BCHTƯ đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao.

BCHTƯ khẳng định cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Sắp xếp các chức danh lãnh đạo

Tại hội nghị lần này, theo Quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước với số phiếu rất tập trung, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong BCHTƯ; đồng thời, Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của BCHTƯ, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội. Có thể nói, đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và tích lũy kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo. Trung ương yêu cầu sau hội nghị này, Bộ Chính trị cần khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc theo chương trình làm việc toàn khóa mà Trung ương đã thông qua, trong đó có việc chuẩn bị các nội dung của các hội nghị Trung ương tiếp theo trong năm 2021.

Sau hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự Đảng và Đảng Đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong các hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu chức danh lãnh đạo chủ chốt

Văn phòng Trung ương cho biết trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 2, BCHTƯ bỏ phiếu biểu quyết về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. BCHTƯ Đảng ghi phiếu giới thiệu nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, BCHTƯ Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCHTƯ Đảng khóa XIII.

Theo Thế Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên