MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗ hơn trăm tỷ quý 4, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã âm vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng

08-02-2017 - 11:22 AM | Doanh nghiệp

Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trên 1.000 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã chứng khoán VST) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016

Quý 4/2016, doanh thu bán đạt 136,8 tỷ đồng, trong khi giá vốn bỏ ra trên 185 tỷ đồng, nên công ty đã “tạm lỗ gộp” 48,19 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cùng kỳ năm 2015 công ty cũng lỗ gộp 16,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính bỏ ra 52,67 tỷ đồng, trong đó có gần 34 tỷ đồng trả lãi vay. Con số chi phí tài chính này vẫn thấp hơn cùng kỳ được 37 tỷ đồng. Thêm khoản chi phí gần 10 tỷ đồng bán hàng và quản lý doanh nghiệp, nên cả quý Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam lỗ 109,19 tỷ đồng. Số lỗ này lớn hơn rất nhiều so với số lỗ 28 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là số lỗ kỷ lục trong một quý của công ty, đồng thời nâng tổng số quỹ lỗ liên tiếp lên 20 quý.

Lũy kế cả năm 2016, Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đạt 693,8,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2015 và cũng đã hoàn thành được 95% kế hoạch doanh thu cả năm.

Tuy nhiên, giá vốn bỏ ra lớn hơn doanh thu (753,7 tỷ đồng), nên công ty ghi nhận gần 160 tỷ đồng lỗ thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Không có khoản thu từ thanh lý tài sản lớn như năm 2015, nhưng năm 2016 VST có 11,5 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá, nên tổng doanh thu tài chính 12,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Song chi phí tài chính hết 146,6 tỷ đồng, tăng đến 7,6 tỷ đồng.

Trừ thêm các loại chi phí khác và chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, cả năm VST lỗ 327,69 tỷ đồng. Bù lại có hơn 65 tỷ đồng thuế TNDN hoãn lại, nên VST ghi nhận 262,6 tỷ đồng lỗ sau thuế, tăng gần 70 tỷ đồng so với số lỗ 193 tỷ đồng năm 2015.

Tính đến cuối năm 2016, tổng lỗ lũy kế chưa phân phối trên 1.072 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi âm 467 tỷ đồng trong khi vốn góp của chủ sở hữu gần 590 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Tài chính Plus

Trở lên trên