MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HoSE thông báo huỷ niêm yết 2 cổ phiếu DCT và VST

DCT và VST đều lỗ 3 năm liên tiếp.

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) vừa có thông báo huỷ niêm yết 2 cổ phiếu. Cụ thể:

-Huỷ niêm yết cổ phiếu DCT của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. Tổng số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết là 27.223.647 đơn vị tương đương giá trị tính theo mệnh giá là 272 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 08/05/2015

Lý do: Lợi nhuận chưa phân phối (Lỗ lũy kế) tại ngày 31/12/2014 là -273.333.152.325 đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 272.236.470.000 đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, đồng thời Công ty cũng có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục (năm 2012 lỗ 55,183 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 134,777 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 112,027 tỷ đồng), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu DCT tại HSX: 07/05/2015.

-Huỷ niêm yết cổ phiếu VST của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. Tổng số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết là 27.223.647 đơn vị. Tổng giá trị niêm yết bị hủy niêm yết theo mệnh giá đạt 590 tỷ đồng.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 08/05/2015

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2014 là -144,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -223,65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -124,97 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán các năm 2014, năm 2013 và năm 2012 của VST, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VST tại HSX: 07/05/2015.

Phương Chi

 

Thanh Hương

Tài chính Plus

Trở lên trên