TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những tác động mới của Luật doanh nghiệp 2014 đến Đại hội cổ đông doanh nghiệp

22-03-2015 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

Những tác động mới của Luật doanh nghiệp 2014 đến Đại hội cổ đông doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi tác động lớn đến các doanh nghiệp nói chung và các Công ty cổ phần nói riêng.

Tóm tắt:

-Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi lớn tác động đến các Doanh nghiệp. Ngoài việc thay đổi quy định về con dấu, người đại diện theo pháp luật của công ty, Luật còn nhiều quy định mới về cơ cấu quản lý các CTCP, và điều kiện để tiến hành triệu tập ĐHCĐ.

-Mùa Đại hội cổ đông đã bắt đầu. Có những thay đổi trong Luật Doanh nghiệp tác động lướn đến CTCP, và các doanh nghiệp nên xem xet kỹ, để sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và kịp trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.


Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời, kế thừa và phát huy những điểm phù hợp trong Luật Doanh nghiệp 2005 và có những thay đổi đáng kể để tạo điều kiện tốt hơn cho các Doanh nghiệp trong công tác quản lý, hoạt động. Đặc biệt, các doanh nghiệp quan tâm đến những quy định mới về con dấu , người đại diện theo pháp luật…  

>>> Doanh nghiệp có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật, và có nhiều con dấu

Đối với các công ty Cổ phần (CTCP), Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có tác động không nhỏ khi có nhiều thay đổi quan trọng trong việc tổ chức và quản lý Công ty. Trao đổi với Công ty Luật PLF, chúng tôi được biết, đây là những quy định mới, và rất có lợi cho các CTCP. Các Công ty cần nắm bắt kỹ những điểm mới này để làm đúng, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp mình.

Về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP

Đại diện của PLF cho biết, Luật doanh nghiệp 2014 quy định rõ CTCP có quyền lựa chọn cách thức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát và Giám đốc/Tổng Gám đốc; hoặc

- ĐHĐCĐ, HĐQT (ít nhất 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT), Giám đốc/Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty, không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành CTCP.

Quan trọng nhất là Luật doanh nghiệp 2014 tạo cơ hội cho CTCP chủ động trong việc lựa chọn người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc/Tổng Giám đốc). Trường hợp có 2 người đại diện pháp luật trở lên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật và cần được quy định rõ trong Điều lệ.

Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2014 cũng điều chỉnh và bổ sung một số quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT; cơ cấu, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ, cũng như điều kiện trở thành thành viên, thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Theo đó, HĐQT sẽ có quyền tự bầu, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch HĐQT.

Điều kiện, thể thức triệu tập, tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Về điều kiện, thể thức triệu tập, tiến hành tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết cho lần triệu tập thứ nhất, 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết cho lần triệu tập thứ hai.

Tùy thuộc vào vấn đề được thông qua, tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành giảm còn 51% và 65% thay vì 65% và 75% như quy định tại Luật doanh nghiệp 2005.

Điểm đáng lưu ý là Luật doanh 2014 cũng quy định mở hơn về việc ứng dụng công nghệ vào cuộc họp, cho phép cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, gửi thư, fax, thư điện tử và hình thức cụ thể này phải được ghi rõ trong Điều lệ doanh nghiệp.

Tháng 3, tháng 4 này là "mùa" ĐHĐCĐ thường niên 2015 của các CTCP, vì thế PLF đề xuất các doanh nghiệp nên sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Xem thêm bài viết bằng tiếng Anh

Thanh Mai (theo Công ty Luật PLF)

Thanh Hiên

Theo Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên