MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy viên Bộ Chính trị phải kiểm điểm ý thức đấu tranh với cơ hội, vụ lợi

24-10-2019 - 09:25 AM | Xã hội

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, hàng năm phải kiểm điểm ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi.

Ban Tổ chức TƯ vừa ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình

Việc này nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình.

Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Hướng dẫn quy định rõ, trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Các cơ quan, cá nhân thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hướng dẫn này quy định cụ thể nơi kiểm điểm đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên.

Còn các ủy viên TƯ, ủy viên dự khuyết TƯ kiểm điểm trước ban thường vụ cấp ủy mà mình tham gia; ban cán sự đảng, đảng đoàn hoặc tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên...

Trường hợp đảng viên giữ từ 3 chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, có thể kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định.

Kiểm điểm cả thái độ công tâm, khách quan

Đối với đảng viên, việc kiểm điểm gồm có 4 nội dung.

Thứ nhất là kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc.

Cụ thể như trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Ngoài ra còn có nội dung, liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ 2 là kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong đó có kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm.

Thứ 3 là kiểm điểm về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Thứ 4 là, kiểm điểm về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Ngoài ra, đảng viên còn phải kiểm điểm những vấn đề được gợi ý (nếu có).

Trường hợp đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước, khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ...), ngoài những nội dung kiểm điểm của đảng viên còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung khác.

Cụ thể là kiểm điểm về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý còn kiểm điểm cả quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo, quản lý còn kiểm điểm ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi.

Đồng thời kiểm điểm cả việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; trách nhiệm nêu gương theo quy định của TƯ và cấp ủy các cấp.

Việc kiểm điểm đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện vào cuối mỗi năm; kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau.

Hướng dẫn này cũng quy định cụ thể việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình đối với tập thể cũng như việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Theo Thu Hằng

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên