TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Văn phòng Quốc hội được giao hơn 234,4 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

09-12-2021 - 13:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Văn phòng Quốc hội được giao hơn 234,4 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Văn phòng Quốc hội căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư trong giai đoạn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chi tiết danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 2049/QĐ-TTg giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội .

Theo đó, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao cho Văn phòng Quốc hội là 234,412 tỷ đồng.

Cùng với đó, căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ , các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 06/12/2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quyết định trên, mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án; mức vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

Chính phủ giao Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có Quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp 3 theo dõi, kiểm soát việc giải ngân.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang; đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến hết niên độ ngân sách năm 2022, việc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải giải ngân tối thiểu đạt 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định. 

Theo Tuấn Việt

BizLIVE

Trở lên trên