MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định 2038/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo Quyết định, các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai chi tiết và thông báo cho các đơn vị phần vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ, chi bổ sung dự trữ nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành. Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 của từng dự án theo quy định.

Hoàn trả số vốn ứng trước kế hoạch theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không vượt quá mức vốn kế hoạch năm 2016 bố trí để hoàn trả các khoản vốn ứng trước. Trước ngày 01/3/2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chi tiết danh mục và số vốn kế hoạch năm 2016 thực hoàn trả theo kết quả giải ngân thực tế theo biểu mẫu kèm theo Quyết định.

Quyết định nêu rõ, việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2016 các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao tại Quyết định này.

Riêng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới, chương trình nước sách và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2: quản lý và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước và theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước ngày 31/1/2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016 của quý trước theo mẫu của Quyết định. Bên cạnh đó, báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016.

Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Theo Khánh Linh

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên