MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Viettel sẽ được đưa vào Ngân sách từ 2019

Phần tiền này sẽ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyêt.

Chiều ngày 9/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 418/422 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách là 1.633.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách được thông qua trong năm 2019 là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ - tương đương 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương là 12.500 - tương đương 0,2% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Về sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017, Nghị quyết cho phép sử dụng số kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017, là 10.380 tỷ đồng, để xử lý cho các nhiệm vụ như bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương, hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương, hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương.

Số kinh phí này quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí là 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45 ngày 18/10/2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết là từ năm 2019 là sẽ đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (từ năm 2018 trở về trước đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Viettel vào ngân sách trung ương.

Cụ thể, khoản thu cân đối ngân sách với 32% lãi dầu, khí nước chủ nhà sẽ được bố trí chi đầu tư phát triển các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

30% lợi nhuận sau thuế của Viettel để thực hiện nhiệm vụ chi quốc phòng của Bộ Quốc phòng.

Vũ Hoà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên