MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban Kinh tế Trung ương tham mưu nhiều vấn đề chiến lược

Trên đây là một trong những nội dung then chốt về kết quả thực hiện công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Kinh tế trung ương.

Theo báo cáo năm 2018, Ban Kinh tế trung ương đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị , Ban Bí thư để triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng và toàn diện trên tất cả các hoạt động.

Kết quả công tác năm 2018 củng cố hơn nữa thành tích đạt được của 3 năm 2016-2018 và khẳng định chủ trương của Bộ Chính trị về việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn. Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và vai trò quan trọng tham mưu cấp chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Các đề án, chủ trương, chính sách do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có tầm chiến lược, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng do Ban Kinh tế trung ương tham mưu về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng chính sách công nghiệp quốc gia, đất đai,...đang được triển khai quyết liệt và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội góp phần tạo nên thành tựu to lớn về đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong những năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019: Ban Kinh tế Trung ương tập trung triển khai nghiên cứu, xây dựng chất lượng các đề tài. Cụ thể Đề án về đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức; đổi mới cơ chế phân cấp thu-chi, quản lý ngân sách đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đề tài khoa học liên Ban Đảng Trung ương “Mô hình phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam trong tình hình mới” để cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 20121-2030.

Đề án nghiên cứu “Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.

Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động ưng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, đề xuất định hướng xây dựng chính sách phát triển bền vững kinh tế hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năm và định hướng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đề án phát triển kinh tế thể thao trong tình hình mới...

Theo P.ĐIỀN

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên