MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ: Chứng khoán Kim Long giải thể công ty, hủy niêm yết cổ phiếu

Trong bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông tới đây, Chứng khoán Kim Long trình ĐHCĐ thông qua việc giải thể công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông tổ chức ngày 25/4 tới đây.

Đáng chú ý nhất trong bộ tài liệu này là Chứng khoán Kim Long trình Đại hội cổ đông thông qua “Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long”. Công ty đồng thời xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

(1) Xây dựng các phương án giải thể chi tiết để thực hiện các thủ tục giải thể công ty

(2) Chủ động điều chỉnh “Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long” nếu cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty và đảm bảo hoàn tất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cổ đông;

(3) Chủ động xem xét, quyết định chọn phương án và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

(4) Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết công nợ phải thu, phải trả; các phương án xử lý và giải quyết quyền lợi của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty;

(5) Chủ động và tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, quyết toán các nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách nhà nước;

(6) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định giá trị thanh lý các tài sản, danh mục đầu tư của công ty một cách hợp lý.

(7) Chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc giải thể công ty.

(8) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định chi phí phải trả cho các dịch vụ phải thuê ngoài liên quan đến các thủ tục giải thể công ty như dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế .v.v.

Cùng với việc giải thể công ty, Chứng khoán Kim Long cũng xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu KLS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để giải thể công ty theo các quy định của pháp luật.

>>Vì sao chứng khoán Kim Long phải giải thể?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chứng khoán Kim Long nên giải thể không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên