MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CTCP chứng khoán Việt nam tuyển dụng nhiều vị trí

21-06-2017 - 14:48 PM | Tìm Việc làm

Với mục tiêu hướng tới trở thành công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, trong chiến lược kinh doanh của mình, VSEC luôn nhận thức được tầm quan trọng của nguồn lực con người trong việc đóng góp vào thành công của công ty và của khách hàng.

Xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về cơ hội nghề nghiệp.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12b số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

- Hoặc gửi qua email: ngadtt@vnsec.vnhangdao@vnsec.vn

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Requirements for Risk Management head

1.1. Mô tả công việc/ Job Description

• Quản lý toàn bộ phòng quản lý rủi ro

Manage the entire risk management department

• Xây dựng và đánh giá chiến lược, chính sách và thủ tục quản lý rủi ro của công ty để quản lý tất cả các hoạt động rủi ro.

Formulate and review corporate risk management strategies, policies and procedures to manage all risk activities.

• Phát triển và rà soát định kỳ các mô hình quản lý rủi ro phù hợp để đo lường và giám sát các rủi ro tài chính khác nhau.

Development and periodic review of suitable risk management models to measure and monitor various financial risks.

• Thực hiện giám sát rủi ro tín dụng / giao dịch ngân quỹ để đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ và các quy định pháp luật .

Perform monitoring of credit exposures/treasury transactions to ensure compliance with internal policies and procedures and regulatory regulations requirements.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xác định, đo lường, quản lý và thực hiện các phương pháp và công cụ báo cáo.

Facilitate the process of risk identification, measurement, management and implementing reporting methodology and tools.

• Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các chỉ thị, quyết định và hướng dẫn pháp luật với các cơ quan hữu quan trong hoạt động của Công ty.

Ensure full compliance of regulatory directives, rulings and guidelines with the relevant authorities in the Company’s activities.

• Báo cáo các vấn đề quản lý rủi ro chính xác và kịp thời với các cơ quan có liên quan và Ban Giám đốc.

Timely and accurate risk management issues reporting to the relevant authorities and Board.

• Phổ biến có hiệu quả các cập nhật và các vấn đề liên quan đến cập nhật / thay đổi trong quản lý rủi ro và chủ động thực hiện đào tạo và thu hút sự tham gia các bên liên quan để phát triển văn hoá quản lý rủi ro.

Effective dissemination of updates and matters relating to updates/ changes in the risk management landscape and proactively conduct training and stakeholder engagement to cultivate risk management culture.

• Liên lạc với các nhà quản lý và theo sát các kỹ thuật quản lý rủi ro mới nhất phù hợp với thực tiễn thị trường tốt nhất.

Liaise with regulators and to keep abreast with the latest risk management techniques to be in line with best market practices.

• Đảm bảo vai trò lãnh đạo hiệu quả bằng các báo cáo trực tiếp trong việc cung cấp hỗ trợ / đào tạo giữa các bên liên quan cho các hướng dẫn về quy định, bao gồm phân tích khoảng trống và giám sát việc giải quyết các khoảng trống đó của các bên liên quan.

Ensure effective leadership by direct reports in providing facilitation/training among the stakeholders for regulatory guidelines, including conducting gap analysis and monitoring the resolution of such gaps by the stakeholders.

1.2. Yêu cầu/ Requirements

• Có 3-5 năm kinh nghiệm trong quản lý rủi ro từ ngành chứng khoán hoặc ngân hàng

Possess 3-5 years experience in risk management from the securities or banking industry

• Tiếng Anh nói và viết tốt

Good written and spoken English

• Có bằng kinh doanh nước ngoài hoặc bằng kinh doanh từ một trong những trường đại học hàng đầu trong nước

Hold a foreign business degree or a local business degree from one of the top local universities

• Kỹ năng lãnh đạo tốt và làm việc nhóm tốt

Good leadership skills and a team player

• Có Chứng chỉ Môi giới Chứng khoán hoặc Phân tích Tài chính là một lợi thế.

Holders of the Securities Practitioner’s Brokerage or Financial Analysis license will be an advantage.

2. TRƯỞNG PHÒNG MARGIN

Head, share margin financing

2.1. Trách nhiệm/ Responsibilities:

• Giám sát các hoạt động và chức năng tổng thể của Phòng Margin liên quan đến kiểm soát tín dụng, quản lý rủi ro và các chức năng dịch vụ khách hàng và đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục đặt ra và các quy định pháp luật.

Oversee the overall operations and functions of the Share Margin Financing Department in relation to the credit control, risk management and customer service functions and to ensure compliance with the laid down policies and procedures and regulatory requirements.

• Đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu và thông tin nhập vào hệ thống ký quỹ là chính xác và được thực hiện đúng thời hạn để số dư thực tế khách hàng và tài sản thế chấp được phản ánh chính xác để tạo điều kiện quản lý thích hợp

Ensure that all data and information entered into the share margin system are accurate and done on a timely basis so that clients actual outstanding and collateral are reflected correctly to facilitate their proper management

• Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu báo cáo tới ban lãnh đạo và các cơ quan chức năng có liên quan đều được tuân thủ và gửi đi kịp thời.

Ensure that all reporting requirements to management and relevant authorities are adhered to and submitted prompt

• Kết hợp báo cáo hệ thống cảnh báo sớm để khách hàng có tỷ lệ tài sản đảm bảo giảm đi được phát hiện sớm và có thể thực hiện hành động kịp thời và thận trọng trong việc bán các khoản đảm bảo của khách hàng

Incorporate early warning system reporting such that clients with deteriorating collateral ratios are detected early and timely action can be taken and vigilant in force selling of clients collateral

• Giám sát tài khoản khách hàng và tài khoản margin, bao gồm theo dõi các tài khoản không đủ để đảm bảo tính đầy đủ của tài sản thế chấp dựa trên tỷ lệ được nêu trong Chính sách Margin

Monitoring of client and share margin accounts, including follow-up on delinquent accounts to ensure the adequacy of the collateral based on the ratios as set out in the Share Margin Policies.

• Đảm bảo các chính sách, thủ tục và ma trận thẩm quyền phê duyệt được tuân thủ và thực hiện có hiệu quả cho tất cả các chức năng margin bao gồm việc đánh giá, xử lý và chấp thuận hợp lý các tài khoản của khách hàng, tài khoản margin và ép bán tài sản thế chấp của khách hàng

Ensure the documented policies, procedures and approving authority matrix are complied with and implemented effectively for all the share margin functions including proper assessment, processing and approval of client and share margin accounts and force selling of client collateral

• Hỗ trợ phát hiện các tài khoản rửa tiền nghi ngờ cho mục đích báo cáo

To facilitate the detection of suspected money laundering accounts for reporting purpose

• Theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, thực tiễn của đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng về dịch vụ margin.

Keeping abreast of stock market developments, competitors’ practices and demands on share margin clients.

• Tham gia vào việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ dịch vụ margin và cập nhật các chính sách và quy trình margin

Be involved in the upgrading to the share margin financing software and updating of the share margin policies and procedures

• Đào tạo nhân viên

Provide training for staff

2.2. Yêu cầu/Requirements

• Có bằng đại học chuyên ngành Kế toán / Luật từ một trường đại học công lập hàng đầu, phải có kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt

Degree in Accounting /Law professional from a top local government university with good spoken and written English skills

• Có chứng chỉ môi giới chứng khoán hoặc phân tích tài chính

Possess a Securities Practitioner’s brokerage or Financial Analysis License

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong kiểm toán với ít nhất 2 năm ở cấp quản lý mặc dù những người có ít kinh nghiệm hơn có tiềm năng vẫn sẽ được xem xét

Minimum 5 years experience in audit with at least 2 years at managerial level although those with lesser years of experience but with potentials will be considered

• Kiến thức tốt trong các khái niệm về rủi ro và kiểm soát ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng hoặc chứng khoán

Sound knowledge in credit risk and control concepts preferably obtained from either the banking or securities industry

• Có kỹ năng máy tính tốt, kỹ năng phân tích tốt, tỉ mỉ và có kỹ năng viết báo cáo tốt

Computer literate, analytical, meticulous with good report writing skills

• Thành thạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

Matured, self-motivated and ability to work independently with a high level of professional integrity and ethics

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm việc nhóm tốt

Good interpersonal skills with strong analytical and a team player


Job Description and Requirements for Personal Assistant

3. TRỢ LÝ

3.1. Trách nhiệm /Responsibilities

• Quản lý công việc và điều hành văn phòng của Đại diện Pháp luật Ngân hàng Đầu tư RHB tại Hà Nội, Việt Nam.

Manage the affairs and administration of the office of the Legal Representative for RHB Investment Bank in Hanoi, Vietnam.

• Quản lý tất cả các công việc thư ký bao gồm tất cả các công việc liên quan đến nghị quyết hội nghị và các cuộc họp

Manage all the secretarial work including all work pertaining to board resolutions and meetings

• Biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại trong công việc hàng ngày bao gồm cả việc dịch tài liệu.

Translator from Vietnamese to English and vise versa in day-to-day work including translating documents.

• Tương đối thông thạo với các báo cáo tài chính và do đó có thể hỗ trợ giúp đỡ trong việc kiểm tra các báo cáo tài chính để nộp cho Văn phòng chính tại Malaysia.

Fairly conversant with financial reports and thus able to assist render assistance in checking the financial reports to be submitted to Head Office in Malaysia.

• Cập nhật cho Người đại diện hợp pháp biết rõ những thay đổi và phát triển của ngành chứng khoán bao gồm những thay đổi về luật lệ.

To keep the Legal Representative well informed as to the changes and developments the securities industry including regulatory changes.

• Thiết lập các kênh thông tin tình báo thị trường để có thể liên tục cập nhật cho Đại diện pháp lý về những kỹ thuật hoặc các chiến lược kinh doanh được thông qua bởi các đối thủ cạnh tranh.

Establish market intelligence channels to be able to constantly keep the Legal Representative to be in the loop as to what the niches or business strategies adopted by competitors.

• Làm việc chặt chẽ với nhân viên để đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và văn phòng Đại diện pháp luật.

Work closely with staff to ensure a good rapport between staff and the Legal Representative office.

• Duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý và quan chức quan trọng

Maintain a good relationship with regulatory bodies and important dignitaries

3.2. Yêu cầu/ Requirements

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trợ lý cá nhân, tốt nhất là từ một tổ chức tài chính hoặc một công ty nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện công việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

At least 3 years experience as a personal assistant, preferably from a financial institution or a foreign company in Vietnam and performed translation work from English to Vietnamese and vise versa

• Có bằng tốt nghiệp tiếng Anh từ một trường đại học công lập hàng đầu trong nước hoặc trường đại học nước ngoài sẽ được coi là điểm ưu tiên.

A good English degree from a top local government university or foreign university will be considered favorably.

• Thành thạo, tổ chức tốt, năng động và có khả năng làm việc độc lập với tính liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

Matured, well organized, self-motivated and able to work independently with a high level of professional integrity and ethics.

• Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Good interpersonal skills and a team player.

• Có khả năng làm việc nhiều giờ và nhiều nhiệm vụ cùng lúc

Be prepared to work long hours and have the ability to handle multi-tasking assignment.

4. TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

HEAD, INTERNAL AUDIT

4.1. Miêu tả trách nhiệm công việc

Description of Job Responsibilities

• Tổ chức, lên kế hoạch, định hướng và thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán do Phòng Kiểm toán Nội bộ đảm nhiệm

Planning, organising, directing and execution of audit assignments undertaken by Internal Audit Department.

• Lập kế hoạch và lập ngân sách cho từng đợt kiểm toán với trọng tâm là đánh giá đúng rủi ro và kiểm soát nội bộ của các khu vực đang được rà soát

To plan and budget work schedules for each audit assignment with emphasis on proper evaluation of risk and internal controls of the areas under review.

• Theo dõi tiến độ công việc thực địa

To progressively monitor the performance of the fieldwork.

• Xem lại hồ sơ kiểm toán và tăng cường dự thảo báo cáo kiểm toán do trưởng nhóm đệ trình.

To review the audit file and enhance draft audit report submitted by the team leader.

• Chủ tọa cuộc họp với kiểm toán viên để tìm kiếm sự đồng ý của họ về các kết quả / kiến nghị kiểm toán và nhận phản hồi từ họ

Chair meetings with auditee to seek their agreement on the audit findings / recommendations and obtain feedback from them.

• Theo dõi và bám sát sau cuộc kiểm toán (với kiểm toán viên) về tiến độ thực hiện các khuyến nghị kiểm toán.

Monitor and conduct follow-up audits (with the auditee) on the progress of implementation of audit recommendations.

• Thực hiện các rát soát đặc biệt / các nhiệm vụ và điều tra đặc biệt.

To perform special reviews / ad-hoc assignments and investigations.

• Cải tiến cách tiếp cận kiểm toán hiện tại.

To improve existing audit approach.

• Đào tạo nhân viên kiểm toán trong tất cả các lĩnh vực kiểm toán.

To train audit staff in all of audit areas.

4.2. Yêu cầu/ Requirement

• Có bằng đại học chuyên ngành Kế toán / Luật từ một trường đại học công lập hàng đầu. Phải có kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt

Degree in Accounting /Law from a top local government university. Must have good spoken and written English skills

• Có chứng chỉ môi giới chứng khoán hoặc phân tích tài chính

Possess a Securities Practitioner’s brokerage or Financial Analysis License

• Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong kiểm toán với ít nhất 3 năm ở cấp quản lý mặc dù những người có ít kinh nghiệm hơn có tiềm năng vẫn sẽ được xem xét

Minimum 8 years experience in audit with at least 3 years at managerial level although those with lesser years of experience but with potentials will be considered

• Kiến thức tốt trong các khái niệm về rủi ro và kiểm soát, các nguyên tắc và thông lệ của các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán, các phương pháp, và các yêu cầu quy định cũng như kiến thức về các kỹ thuật đó trong môi trường tổ chức tài chính

Sound knowledge in risk and control concepts, principles and practices of accounting and audit standards, methodologies, and regulatory requirements as well as knowledge of such techniques in financial institution environment

• Có kỹ năng máy tính tốt, kỹ năng phân tích tốt, tỉ mỉ và có kỹ năng viết báo cáo tốt

Computer literate, analytical, meticulous with good report writing skills

Thành thạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

Matured, self-motivated and ability to work independently with a high level of professional integrity and ethics

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm việc nhóm tốt

Good interpersonal skills with strong analytical and a team player

• Có kỹ năng máy tính tốt, kỹ năng phân tích tốt, tỉ mỉ và có kỹ năng viết báo cáo tốt

• Thành thạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm việc nhóm tốt.

PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên