MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 7 giãn thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 sang tận 2015

21-12-2013 - 14:04 PM | Doanh nghiệp

Sông Đà 7 dự kiến giãn cổ tức đến tháng 6 và tháng 12/2015.

Căn cứ công văn số 39/CV-HĐQT ngày 16/12/2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 (SD7), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền của cổ phiếu SD7 (ngày ĐKCC: 23/02/2012) như sau:

- Thông tin đã thông báo tại công văn số 5138/VSD-ĐK ngày 27/06/2013 của VSD:

+ Ngày 30/12/2013: thanh toán cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu

+ Ngày 30/06/2014: thanh toán cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu

- Thông tin điều chỉnh:

+ Ngày 30/06/2015: thanh toán cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu

+ Ngày 31/12/2015: thanh toán cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu

- Lý do điều chỉnh: Do việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ và việc thoái vốn các dự án đầu tư của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu SD7 tại Thành viên biết.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên