MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hà Nội: Bộ máy thay đổi thế nào sau sắp xếp, tinh giản?

28-02-2017 - 15:40 PM | Xã hội

Hà Nội: Bộ máy thay đổi thế nào sau sắp xếp, tinh giản?
Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau khi rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 59 phòng ban; giảm 39 cấp trưởng, 143 cấp phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở...

Thông tin trên được ông Ngọ Duy Hiểu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

7 quận không còn Hội Nông dân

Thống kê cho thấy, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội là 2.638 đơn vị, trong đó: 26 đơn vị trực thuộc Thành phố; 402 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban; 2.210 đơn vị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Tổng số biên chế viên chức được giao là 133.793 biên chế và hiện có 125.450 viên chức.

Thành phố đã hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị, gồm các ban đảng Thành ủy, các đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Cụ thể, sau sắp xếp đã giảm 1 đảng bộ khối trực thuộc Thành ủy, giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 9 đơn vị sự nghiệp (34,6%); ra chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân tại 7 quận; giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương.

Cán bộ dôi dư sau sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ cho đến hết thời gian bổ nhiệm.

Tại HĐND thành phố, đã thực hiện tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, bàn giao tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức về Văn phòng Quốc hội theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ cấu tổ chức bộ máy các ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Đối với khối các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố:

Tại các sở, đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương. Sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban so với hiện tại (22,5%), giảm thêm 6 phòng so với Thông tư liên tịch, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

UBND Thành phố chủ trương bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với trưởng, phó phòng sau sắp xếp, kết hợp xem xét luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, sau sắp xếp giảm từ 401 xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%).

Sáp nhập hàng loạt

Tại các đơn vị, Ban quản lý dự án của Thành phố, đã hoàn thành, sắp xếp lại Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; sáp nhập 3 Quỹ (Quỹ đầu tư phát triển Thành phố; Quỹ phát triển đất Thành phố; Quỹ bảo vệ môi trường thuộc sở Tài nguyên và Môi trường) thành 1 đơn vị trực thuộc Thành phố; sau sắp xếp giảm 27 Ban quản lý dự án, 2 quỹ; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó.

Tại các quận, huyện, thị xã, Hà Nội đã tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã; bỏ phòng Dân tộc tại 3 huyện, chức năng quản lý nhà nước về dân tộc giao về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;

Sáp nhập Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm thể thao và Đài phát thanh thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao, từ 78 đơn vị giảm còn 30 đơn vị;

Sáp nhập 24 Chi nhánh phát triển quỹ đất và 24 Ban bồi thường GPMB cùng địa bàn thành 24 Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp huyện quản lý;

Xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Chính phủ sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc Sở Y tế thành Trung tâm Y tế- Dân số và giao cho UBND cấp huyện quản lý, từ 60 đơn vị giảm còn 30 đơn vị;

Sáp nhập các Ban quản lý chợ trên cùng địa bàn thành 01 Ban quản lý chợ; xã hội hóa, chuyển đổi mô hình quản lý sang hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, sắp xếp từ 23 đơn vị còn 13 đơn vị;

Sáp nhập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp huyện theo địa bàn, giảm 14 đơn vị;

Đổi tên Đội thanh tra xây dựng địa bàn thành Đội quản lý trật tự đô thị và giao UBND cấp huyện quản lý toàn diện.

Như vậy, đến nay thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 Ban quản lý dự án, 02 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban quản lý dự án và quỹ.

Tại các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sau sắp xếp dự kiến giảm được 128 đầu mối đơn vị.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên