MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch một doanh nghiệp bất động sản gửi tâm thư "hiệu triệu" cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

21-06-2023 - 09:20 AM | Doanh nghiệp

Trong thư gửi cổ đông ngày 20/06, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, HOSE: DIG) Nguyễn Thiện Tuấn đã bày tỏ mong muốn cổ đông trực tiếp tham dự để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tịch một doanh nghiệp bất động sản gửi tâm thư "hiệu triệu" cổ đông tham dự ĐHĐCĐ - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, vào ngày 28/06 tới đây, DIC Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định, DIC Group mong muốn cổ đông trực tiếp tham dự, tham gia góp ý, thảo luận các vấn đề trình Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, DIC Group mong muốn cổ đông ủy quyền cho người khác có điều kiện trực tiếp tham dự, tham gia góp ý, thảo luận tại Đại hội hoặc ủy quyền cho HĐQT DIC Group thực hiện quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong quá khứ, tại ĐHĐCĐ bất thường DIC Group 2022 vào ngày 14/09/2022 đã không đủ điều kiện tổ chức do số cổ đông tham dự không đạt đủ tỷ lệ 50% số phiếu biểu quyết. Đại hội lần 2 diễn ra sau đó vào ngày 12/10/2022.

Dự báo năm 2023 còn rất nhiều khó khăn, tập đoàn định hướng không đề cao việc tăng trưởng đầu tư phát triển mà chú trọng bảo toàn vốn, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức, đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi của nhà đầu tư.

Mục tiêu là giữ vững và ổn định SXKD, không để đình trệ và ngừng hoạt động. Trong năm, khi xuất hiện thời cơ tốt, công ty sẽ tăng tiến độ sản xuất và tốc độ giải ngân, để đạt mức tăng trưởng cao hơn.

Đồng thời, công ty cũng sẽ hạn chế sản phẩm dở dang, hàng tồn kho, vốn lưu động bị chiếm dụng.

Định hướng doanh thu của DIC Corp vẫn là tăng trưởng, làm cơ sở để tăng lợi nhuận, phúc lợi, cổ tức, nộp ngân sách. Chỉ đạo tăng doanh thu phải bằng các giải pháp quyết liệt về tiêu thụ sản phẩm, chuyển nhượng, thanh quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành. Thực hiện song song chiến lược kinh doanh bán sỉ và bán lẻ sản phẩm các dự án.

Về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, công ty mẹ sẽ tập trung đầu tư các dự án trọng điểm có nguồn thu bằng nguồn vốn tự có, vốn tái đầu tư, các nguồn vốn hợp pháp khác, nguồn tín dụng lãi suất hợp lý, hạn chế đầu tư bằng vốn tín dụng lãi suất cao, đầy rủi ro. Các dự án chưa có doanh thu trong ngắn hạn phải giãn tiến độ.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ ưu tiên triển khai đầu tư các công trình nhà ở xã hội tại các dự án của DIC Corp.

DIC Group trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất năm 2023 với doanh thu và thu nhập khác công ty mẹ: 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng 188,3% so với thực hiện 2022; Doanh thu hợp nhất: 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 98% so với năm 2022.

Tổng vốn đầu tư phát triển công ty mẹ: 4.138 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với thực hiện năm 2022.

Tổng lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 1.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng trường 747% và 604% so với năm 2022.

Cổ tức ở mức từ 8% đến 15%. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt từ 6.500 đến 7.000 tỷ đồng.

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên